Stopnie doktora habilitowanego nadane przez IFJ PAN

2020
Christoph Mayer Photoproduction cross section measurements in ultra-peripheral Pb-Pb and p-Pb collisions at the LHC with ALICE
Agnieszka Banaś „Wszystko w naturze drga”- Albert Einstein. Analiza substancji śladowych w materiałach przy pomocy spektroskopii w podczerwieni i techniki hybrydowej AFM-IR
Krzysztof Banaś Statystyczna analiza wielu zmiennych danych spektroskopowych: redukcja wymiarów, grupowanie, modelowanie i identyfikacja
Jarosław Stasielak Nowoczesne techniki detekcji promieni kosmicznych ultra-wysokich energii
Jan Swakoń Zastosowanie wiązek z cyklotronów AIC-144 i Proteus C-235 do radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN
Agnieszka Łuszczak Wyznaczanie rozkładów partonowych protonu w zderzeniach elektron-proton i ich zastosowania w procesach na LHC
Mariusz Kłosowski Dwuwymiarowa dozymetria termoluminescencyjna
Olga Sikora Numeryczne badania kwantowych układów typu lodu spinowego
Magdalena Włodarska Zmiany strukturalne i ruchy molekularne w materiałach organicznych o uporządkowaniu ciekłokrystalicznym obserwowane w spektroskopii dielektrycznej
Renata Kierepko Identyfikacja i charakterystyka izotopowych śladów awarii elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi
Andrzej Ptok Wpływ efektów paramagnetycznych na pary Coopera w nadprzewodnikach na bazie żelaza i sieciach optycznych
Marta Łuszczak Twarde procesy dyfrakcyjne i elektromagnetyczne w zderzeniach hadronów w obszarze wysokich energii
2019
Jacek Otwinowski Study of the Quark-Gluon Plasma with Hard Probes at the LHC
Jakub Bielecki From Classical to Plasma Tomography
Magdalena Fitta Efekt magnetokaloryczny i zachowanie krytyczne w magnetykach molekularnych z mostkami cyjankowymi
Paweł Horodek Badania profili defektów struktury krystalicznej metodą anihilacji pozytonów
Gaweł Żyła Eksperymentalne badanie fizycznych właściwości nanocieczy opartych o glikol etylenowy
Paweł Malecki Selected measurements of final states with third-generation fermions in proton – proton collisions using the ATLAS detector at the LHC
Aleksander Kusina Rozkłady partonów w protonie i jądrach atomowych
Adam Matyja Production of light neutral mesons in the ALICE experiment at the LHC
Renata Bujakiewicz-Korońska Badania eksperymentalne i metoda symulacji ab initio nowego materiału multiferroicznego o strukturze perowskitu na bazie tytanianu baru
Andrzej Siódmok Obliczenia Monte Carlo efektów perturbacyjnych i nieperturbacyjnych chromodynamiki kwantowej w zderzeniach proton–proton w LHC
Urszula Wiącek Zastosowanie modelowania i symulacji komputerowych do rozwoju metod pomiarowych jądrowej geofizyki otworowej wykorzystujących profilowania neutronowe
Dariusz Bocian Heat Transfer in High Field Superconducting Accelerator Magnets
Renata Kopeć Rozwój i zastosowanie metod pomiarowych i obliczeniowych na potrzeby ochrony radiologicznej personelu w medycynie
Piotr Kotko Niezmiennicze względem cechowania amplitudy poza powłoką masy w Chromodynamice Kwantowej: formalizm i zastosowania
2018
Łukasz Laskowski Materiały inżynierskie oparte na porowatych matrycach krzemionkowych zaprojektowane do zastosowań biomedycznych i w urządzeniach IT - synteza i charakterystyka
Ewa Mandowska Właściwości spektralne termoluminoforów - metody eksperymentalne i analiza
Marcin Chrząszcz Searches for New Physics effects in b → sl-l+ transitions
Ewa Stanecka Commissioning, operations and monitoring of the large scale tracking system for the ATLAS experiment
Olga Shekhovtsova Analiza oddziaływań hadronowych w procesie anihilacji e+ e- przy niskich energiach oraz w procesach rozpadów leptonów τ w modelu zainspirowanym teorią chiralną
Edyta Łokas Badanie obiegu pierwiastków promieniotwórczych w lądowym środowisku Arktyki przy wykorzystaniu metod spektrometrii jądrowej
Ewa Juszyńska-Gałązka Dynamika i polimorfizm substancji polarnych o różnym stopniu uporządkowania molekuł
2017
Jan Pękala Efekty systematyczne w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii – wielokrotne rozpraszanie światła
Radosław Ryblewski Rola i opis nierównowagowej dynamiki materii w ralatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów
Sebastian Sapeta QCD and Jets at Hadron Colliders
Małgorzata Kąc Wpływ kontrolowanej modyfikacji struktury i morfologii planarnych i liniowych nanostruktur metalicznych na ich własności magnetyczne na przykładzie wielowarstw Fe/Cr i nanodrutów Co
Janusz Lekki Rozwój metod mikrowiązki protonowej i mikrowiązki promieniowania X w IFJ PAN
Ludovico Minati Elektroniczne sieci chaotycznych oscylatorów jako fizyczne modele zjawisk emergentnych w dynamice neuronowej
Mirosław Gałązka Charakterystyka przemian fazowych i dynamiki molekularnej materiałów polarnych
2016
Paweł Mochalski Analiza lotnych składników ludzkiego metabolomu jako potencjalna metoda w ratownictwie kataklizmowym
Piotr Homola Fotony w promieniowaniu kosmicznym skrajnie wysokich energii
Joanna Jałocha-Bratek Badania możliwości opisu galaktyk spiralnych przy użyciu modeli dysków nieskończenie cienkich oraz o skończonej grubości
Dorota Strózik-Kotlorz Podejście obciętych momentów Mellina w chromodynamice kwantowej
Sabrina Casanova Emisja promieniowania gamma z obloków molekularnych - pochodzenie i transport promieniowania kosmicznego w Galaktyce
Ewelina Maria Łobodzińska Pomiar funkcji struktury protonu w obszarze małych przekazów czteropędu Q2 na akceleratorze HERA
2015
Ewa Gondek Materiały i wielowarstwowe struktury optyczne do zastosowań w fotowoltaice organicznej - wybrane zagadnienia modelowania, pomiarów i realizacji
Jerzy Łukasik Efekty kolektywne i dynamika reakcji ciężkojonowych w obszarze pośrednich energii, a równanie stanu materii jądrowej
Piotr Czerski Wzbudzenia mezonowe w gorącej plazmie kwarkowo-gluonowej
Krzysztof Pysz Experimental and Theoretical Studies of Proton Induced Nuclear Spallation
Paweł Oświęcimka Wieloskalowe charakterystyki złożonych szeregów czasowych
Piotr Pawłowski Badanie efektów izospinowych w multifragmentacji systemów jądrowych
Piotr Kulinowski Badanie zmian struktury (morfologii) i własności fizycznych pęczniejących matryc polimerowych w trakcie procesu uwadniania za pomocą metod obrazowania magnetyczno-rezonansowego oraz mikrotomografii rentgenowskiej
Krzysztof Kutak Dynamika partonów w zderzeniach w Wielkim Zderzaczu Hadronów i testy chromodynamiki kwantowej w obszarze wysokich energii
Artur Birczyński Badanie dynamiki molekularnej i przejść fazowych w solach amonowych metodami magnetycznego rezonansu jądrowego
Katarzyna Górska Zastosowanie rozkładów Lévy'ego w rozwiązywaniu ułamkowych równań ewolucji fizyki matematycznej
2014
Wojciech Królas Badania struktury jąder neutrono-nadmiarowych produkowanych w głęboko nieelastycznych reakcjach ciężkich jonów na wiązkach stabilnych i radioaktywnych
Katarzyna Mazurek Symetrie kształtów jądra atomowego i ich łamanie
Maciej Krzystyniak Rozwój i zastosowanie metod obliczeniowych chemii fizycznej oraz Comptonowskiego rozpraszania neutronów w badaniach jądrowych efektów kwantowych w fazie skondensowanej i układach molekularnych
Sebastian Kubis Współistnienie faz i ich stabilność w gęstej materii nukleonowej
Marek Scholz Plasma-Focus i kontrolowana synteza jądrowa
2013
Marcin Wolter Metody analizy wielu zmiennych w fizyce wysokich energii
Józef Cebulski Rezonansowe oddziaływania elektron-fonon w roztworach stałych na bazie (Cd,Hg)Te
Jan Krawczyk Badanie dynamiki molekularnej w fazach skondensowanych metodą rozpraszania neutronów
Krzysztof Kozak Izotopy radonu - główny element naturalnej promieniotwórczości środowiska
Jacek Niemiec Symulacje kinetyczne nierelatywistycznych fal uderzeniowych młodych pozostałości po supernowych - formowanie struktury i generacja turbulencji elektromagnetycznej
Andrzej Budziak Przemiany strukturalne i magnetyczne wywołane absorpcją wodoru w związkach ziem rzadkich z manganem o strukturze typu faz Lavesa C14 i C15
Władysław Węglarz Rozwój i zastosowanie metod opartych na magnetycznym rezonansie jądrowym w badaniach procesów relaksacji, wymiany magnetyzacji, dyfuzji oraz migracji wody w wieloskładnikowych mikroheterogennych układach złożonych
Maria Kmiecik Badanie kolektywnych własności jąder atomowych w funkcji temperatury i spinu
Anna Kaczmarska Measurements of final states with tau leptons in proton-proton collisions using the ATLAS detector at the LHC
Małgorzata Sznajder Relacje pomiędzy morfologią i widmem energetycznym uporządkowanych układów w ramach koncepcji elementarnych pasm energetycznych
Łukasz Bratek O klasie geometrycznych modeli cząstek relatywistycznych ze spinem oraz o osobliwości w ruchu fundamentalnych układów dynamicznych
Marcin Kucharczyk Study of b-jets production within and beyond the Standard Model in the LHCb experiment
Agnieszka Kulińska Perturbed Angular Correlation method in materials science
Andrzej Bożek Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B
2012
Andreas van Hameren Computational aspects of multi-particle processes at collider experiments
Paweł Bilski Detektory termoluminescencyjne w pomiarach promieniowania kosmicznego i akceleratorowych wiązek jonów
Maciej Budzanowski Rozwój i zastosowanie detektorów termoluminescencyjnych w dozymetrii indywidualnej i środowiskowej w Polsce
Jan Łażewski Rola fononów w układach znajdujących się na granicy stabilności
Barbara Marczewska Diamenty syntetyczne jako detektory promieniowania jonizującego
Robert Pełka Rozwijanie i implementacja modeli fenomenologicznych służących badaniu magnetyków molekularnych
Adam Kozela Search for Time-Reversal Violating Effects in Free Neutron Decay
Ewa Gładysz-Dziaduś Szukanie nowych stanów materii poprzez fluktuacje i niekonwencjonalne sygnatury
Piotr Bednarczyk Spektroskopia gamma wysokiej rozdzielczości na wiązkach stabilnych i radioaktywnych jonów z użyciem hybrydowych układów detekcji i jej zastosowanie w badaniach kolektywnej struktury nuklidów z pobliża jąder magicznych przy wysokim spinie i izospinie
Krzysztof Rębilas Logiczna struktura dynamiki relatywistycznej i klasycznej teorii elektromagnetyzmu oraz możliwość alternatywnego sformułowania tych teorii
Małgorzata Sternik Dynamika sieci krystalicznej a stabilność kryształów i struktur wielowarstwowych
Paweł Brückman de Renstrom Alignment of precision tracking systems and its importance for physics studies in high-energy experiments
Jerzy Grębosz Nowe podejście do analizy online w eksperymentach spektroskopii jądra atomowego na wiązce przyspieszonych jonów
Krzysztof Korcyl Optymalizacja systemów wstępnej selekcji przypadków w pomiarach procesów o małych przekrojach czynnych na przykładzie eksperymentu ATLAS
2011
Wolfgang Schäfer Hard processes in a nuclear environement
Andrzej Rybicki Strong and electromagnetic effects in pheripheral nucleus-nucleus collisions at SPS energies
Krzysztof Woźniak Charged particle multiplicity fluctuations and correlations In heavy-ion collisions In the PHOBOS experiment at RHIC
Dariusz Góra Neutrina skrajnie wysokich energii w Obserwatorium Pierre Auger
Andrzej Górski Wybrane metody analizy układów nieliniowych i złożonych
Paweł Błasiak Combinatorial model of the Heysenberg-Weyl algebra
Wojciech Zając The application of selected neutron scattering techniques to the study of short range order in soft matter
Robert Kamiński Oddziaływanie pion-pion i mezony skalarne
Paweł Jochym Elastic properties of crystals derived with computational quantum-mechanical methods
Magdalena Parlińska-Wojtan
(The Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology EMPA)
Effect of atomic-scale microstructure on hardness, fracture and oxidation of metal-nitride coatings
2010
Stanisław Kliczewski Study of light and stable exotic nuclei with heavy ion reactions
Jarosław Kwapień Fizyczne charakterystyki złożoności
Przemysław Piekarz Lattice dynamics in strongly correlated d- and f-electron metals
2009
Ewa Dryzek Badania warstwy wierzchniej w aluminium i stopach aluminium za pomocą anihilacji pozytonów i metod komplementarnych
Barbara Kubica Zastosowanie trudno rozpuszczalnych heksacyjanożelazianów dwuwartościowych metali przejściowych jako sorbentów (przewód na AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
2008
Mariusz Witek Badanie procesów z udziałem prądów neutralnych za pomocą akceleratora LEP
Marta Wolny-Marszałek Nano-scale interface modification of the Co/Cu system: metallic surface modifiers in the growth of smooth thin films
Małgorzata Lekka The use of atomic force microscopy as a technique for the identification of cancerous cells
2007
Maria Bałanda Własności relaksacyjne i fazy magnetyczne niskowymiarowych magnetyków molekularnych
Lidia Görlich Końcowe stany hadronowe w głęboko nieelastycznym rozpraszaniu elektron-proton w obszarze małych wartości x-Bjorkena na akceleratorze HERA
Andrzej Horzela Boson Normal Ordering and Ensuing Combinatorial Structures
Adam Trzupek Transverse Momentum Distributions of Charged Particles in Nuclear Collisions at RHIC Energies
Agnieszka Chrzanowska
(IF Politechniki Krakowskiej)
Elastic and granular properties of two-dimensional hard needles
Bogusław Tomanek
(Institute for Biodiagnostics National Research Council of Canada)
Innovative Mutually Inductively Coupled Radiofrequency Coils for Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy