Informacje ogólne

Statut i Regulamin organizacyjny IFJ PAN

Instytut prowadzi badania podstawowe i stosowane w dziedzinie fizyki. Korzystając z najnowszych osiągnięć technologii i informatyki badamy strukturę materii i własności oddziaływań fundamentalnych od skali kosmicznej po wnętrza cząstek elementarnych.
Badania podstawowe, stanowiące główne zadanie Instytutu, prowadzone są w czterech głównych kierunkach:

Kadrę Instytutu stanowi ponad 580 osób, w tym:
- około 40 profesorów tytularnych,
- ponad 60 doktorów habilitowanych,
- oraz ponad 140 doktorów.

Rada Naukowa Instytutu posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych.

Instytut jest organizatorem lub współorganizatorem międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych oraz szeregu seminariów i innych spotkań naukowych.

Wyniki badań publikujemy rocznie w około 600 artykułach w recenzowanych czasopismach naukowych oraz w ponad 100 innych publikacjach, w tym rozdziałach w monografiach, doniesieniach konferencyjnych i raportach.

12 lipca 2012 Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego "Materia-Energia-Przyszłość", którego członkiem jest Instytut Fizyki Jądrowej PAN, otrzymało Status Krajowego naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2012-2017.

W wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w 2013 r. oraz kolejnej w 2017 r., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło dla IFJ PAN kategorię naukową A+.