Wyróżnienie „HR Excellence in Research”

Logo HR Excellence in Research

W 2017 r., po przeprowadzeniu zewnętrznej oceny, Komisja Europejska przyznała Instytutowi Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, jako instytucji stosującej zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, prestiżowe wyróżnienie „HR Excellence in Research”.

Przyznanie prawa do używania wyróżnienia jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), nakierowanej na tworzenie przyjaznych warunków pracy i rozwoju kariery naukowej w Europie oraz na tworzenie przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

Kalendarium

  • 04.2015 r. - Deklaracja poparcia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
  • 10.2015 r. - Powołanie Grupy Roboczej (I)
  • 2016 r. - Ankiety wśród pracowników IFJ PAN - Gap analysis - Action plan - HRS4R IFJ PAN
  • 01.2017 r. - Komisja Europejska przyznaje IFJ PAN prawo do posługiwania się wyróżnieniem HR Excellence in Research
  • 09.2017 r. - Aktualizacja składu Grupy Roboczej (II)
  • 02.2018 r. - Powołanie grup fokusowych
  • 06.2018 r. - Aktualizacja składu Grupy Roboczej (III) oraz powołanie Komitetu Sterującego (Zarządzenie 21/18)
  • 2019 r. - HRS4R IFJ PAN; Action plan

Kontynuacja działań mających na celu pełne wdrożenie zasad Karty i Kodeksu oraz samodoskonalenie IFJ PAN.