CARDEA - Career Acknowledgement for Research (Manager) Delivering for the European Area

Projekt

Logo CARDEA

CARDEA - Career Acknowledgement for Research (Manager) Delivering for the European Area - jest projektem finansowanym z programu Horyzont Europa, który skupia wybitne międzynarodowe konsorcjum partnerskie. Program jest finansowany w ramach konkursu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) mającego na celu maksymalizację wpływu finansowania badań i innowacji w UE (HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-20).

CARDEA to ogólnoeuropejski projekt mający na celu wzmocnienie pozycji, szkolenie i zwiększenie roli menagerów nauki.

Konsorcjum jest kierowane przez Uniwersytet w Cork (Irlandia), a całkowita wartość projektu wynosi 1 498 312,00 EUR; przy czym budżet IFJ PAN wynosi 145 000,00 EUR. Projekt trwa cztery lata, kierownikiem projektu ze strony IFJ PAN jest dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka.

Projekt CARDEA ma na celu:

  • Poszerzenie wiedzy na potrzeby kształtowania polityki w zakresie wzorców szkolenia i tworzenia sieci kontaktów wśród personelu wspierającego badania i kadry zarządzającej badaniami naukowymi.
  • Zwiększenie świadomości wśród personelu zarządzającego badaniami na temat istniejących szkoleń, tworzenia sieci kontaktów i możliwości mobilności na poziomie UE, krajowym i regionalnym.
  • Zwiększenie możliwości i kompatybilności systemów współpracy i finansowania w całej europejskiej przestrzeni badawczej w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i wspierania naukowców.
  • Zwiększenie świadomości w zakresie czynników wpływających na politykę UE oraz specyfiki badań naukowych w UE w instytucjach szkolnictwa wyższego i ośrodkach badawczych.
  • Ustanowienie centralnych ośrodków zapewniających systemowi badawczemu UE najbardziej odpowiednie umiejętności w zakresie zarządzania badaniami naukowymi w UE, przy aktywnym udziale podmiotów z krajów rozwijających się.
  • Przedstawienie zaleceń mających na celu opracowanie jasnej ścieżki kariery dla menagerów nauki na poziomie krajowym i unijnym, zwiększając ich rolę w osiąganiu celów nowej europejskiej przestrzeni badawczej.

Partner wiodący: Uniwersytet w Cork (Irlandia)
Kierownik projektu w IFJ PAN: dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka
Numer projektu: 101058572
Program: Horyzont Europa
Całkowity budżet: 1 498 312,00 EUR
Budżet IFJ PAN: 145 000,00 EUR
Data rozpoczęcia: 01/06/2022
Data zakończenia: czerwiec 2026

Partnerzy

Projekt jest wspólną inicjatywą instytucji naukowych z Irlandii, Belgii, Chorwacji, Grecji, Włoch, Polski, Rumunii i Hiszpanii:

Wyniki projektu

SO1: Określenie istniejącej oferty dotyczącej menagerów nauki w UE, w tym istniejących danych demograficznych, ścieżek rozwoju (formalnych i nieformalnych), polityki i certyfikacji.

SO2: Opracowanie modelu dojrzałości (Capability Maturity Model) w celu oceny poziomu rozwoju i możliwości profesjonalizacji instytucjonalnego i organizacyjnego menagera nauki, który posłuży jako system doskonalenia procesów i oceny.

SO3: Opracowanie modeli kompetencji menagerów nauki.

SO4: Stworzenie europejskiego centrum dla menagerów nauki.

SO5: Wzmocnienie zawodu menagera nauki, wniesienie wkładu w politykę na poziomie regionalnym, krajowym, unijnym i międzynarodowym.

SO6: Włączenie europejskich ambicji społecznych w zakresie równości, różnorodności, integracji i poszerzania uczestnictwa do wszystkich działań zawodowych menagerów nauki, oferując możliwości doskonalenia umiejętności większej liczbie osób i terytoriów.

Kontakt

dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka
email: Zaneta.Swiatkowska@ifj.edu.pl
tel: 12 662 8262