Pomiary skażeń radioaktywnych

Pomiary skażeń radioaktywnych wykonuje Pracownia Badań Skażeń Radioaktywnych Środowiska, która wchodzi w skład Zakładu Fizykochemii Jądrowej IFJ PAN (NZ64).

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 (Dz. Ustaw 239, poz. 2029 i 2030) jest podniesiona do rangi Laboratorium Specjalistycznego i ma zatwierdzone przez Prezesa PAA procedury dotyczące m.in. pomiarów zawartości plutonu, ameryku, 90Sr i substancji gamma spektrometrycznych (np. 137Cs). W sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia radiacyjnego Pracownia ma wykonywać na zlecenie Prezesa PAA specjalistyczne pomiary.

Pracownia dysponuje odpowiednim wyposażeniem, w tym: czterema półprzewodnikowymi spektrometrami promieniowania gamma, ośmioma spektrometrami promieniowania alfa, spektrometrem ciekłoscyntylacyjnym promieniowania beta i alfa itd.

Pracownia eksploatuje stację poboru aerozoli ASS-500 w sieci wykrywania skażeń radioaktywnych PAA-CLOR, opiekuję się też stacją PMS. Ponadto posiadamy drugą, zmodyfikowaną wg własnego projektu stację ASS-500, przystosowaną do poboru oprócz aerozoli również frakcji gazowej jodu na filtrach węglowych, oraz stację poboru aerozoli z podziałem na dwie frakcje średnic aerodynamicznych typu HVS-30 (Atmoservice, Poznań).

Pracownia Badań Skażeń Radioaktywnych Środowiska Zakładu 64 Fizykochemii Jądrowej IFJ PAN wykonuje analizy zawartości substancji alfa, beta i gamma promieniotwórczych w środowisku. Zatrudniony personel ma wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Od katastrofy czarnobylskiej prowadzono badania skażeń promieniotwórczych kraju, m.in. w 1994 opublikowano orientacyjne mapy Polski skażeń 137Cs, 134Cs, 125Sb, 106Ru, 144Ce, 60Co, a w roku 2004 przygotowano mapę skażeń Polski 90Sr. Obecnie prowadzone prace naukowe dotyczą głównie przenikania substancji radioaktywnych do organizmów zwierząt i roślin. Od 1990 prowadzony jest monitoring radioaktywności powietrza.

Oprócz prac badawczych Pracownia świadczy usługi w zakresie pomiarów stężeń substancji alfa i beta promieniotwórczych w próbkach środowiskowych i materiałowych (głównie plutonu, ameryku, uranu, toru, radu, strontu-90 i trytu). Pomiary gamma-spektrometryczne wykonywane są w wydzielonej części Pracowni - Laboratorium Analiz Promieniotwórczości - pełna oferta Laboratorium.

Kontakt

Laboratorium Analiz Promieniotwórczości
31-342 Kraków, ul. E. Radzikowskiego 152
tel: 12 662 8397
fax: 12 662 8392
e-mail: jerzy.mietelski@ifj.edu.pl, ewa.tomankiewicz@ifj.edu.pl
www: http://lap.ifj.edu.pl