“Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”
Benjamin Franklin

QuickPhysX 3

English version

Dobiegła końca trzecia edycja konkursu QuickPhysX. Podobnie jak w ubiegłum roku Członkowie Komisji Konkursowej wybierali spośród 7 zgłoszonych wystąpień. Oceniali je pod kątem merytoryki, atrakcyjności i jasności przekazu dla przeciętnego słuchacza oraz umiejętności prezentowania składających się na ogólny charakter wykładu. Poza wskazaniem zwycięzców Członkowie Komisji przygotowali dla każdego z uczestników krótkie podsumowanie oceny zawierające indywidualne wskazówki i sugestie, które zostaną przekazane na spotkaniu podsumowującym w lipcu.

Decyzją Komisji Konkursowej na podium stanęli:

III Miejsce
Kajangi Gnanachandran
z wystąpieniem “Biomechanics and biophysics of cancer cells: atomic microscopy as an innovative tool for early diagnosis”

II Miejsce
Szymon Bacher
z wystąpieniem “Domowy eksperyment badający użyteczność maseczek”

I Miejsce
Agnieszka Szumska
z wystąpieniem “Promieniowanie jonizujące - droga od euforii do fobii”

Dziękujemy Państwu także za zaangażowanie się w ocenę konkursu i oddanie głosów na najlepsze Państwa zdaniem wystąpienie. W głosowaniu publiczności uznaliście Państwo za najlepszą prezentację: Agnieszki Szumskiej - “Promieniowanie jonizujące - droga od euforii do fobii”. Zgodność Państwa głosu oraz głosu Komisji pozwala wnioskować, że idziemy we właściwym kierunku poszukując i wybierając osoby, które już są lub w niedalekiej przyszłości będą promować nasz Instytut angażując się w działania popularnonaukowe.

Gratulujemy zwycięzcom,
Wiktor Parol
Jagoda Drop


Uczestnicy trzeciej edycji konkursu QuickPhysX przygotowali 7 wspaniałych wystąpień, w których dzielą się z odbiorcami wiedzą z zakresu fizyki i pokrewnych jej dziedzin popularyzując prowadzone przez siebie badania naukowe lub uzasadniając przydatność tej wiedzy w swojej działalności hobbystycznej czy społecznej.

Obecna sytuacja uniemożliwia organizację wystąpień na żywo w Auli IFJ, dlatego zostały one nagrane, by każdy z pracowników i doktorantów IFJ mógł je obejrzeć w dogodnym dla siebie terminie oraz zadecydować komu przyznałby Nagrodę Publiczności. Każdy z Państwa może oddać głos na najlepsze Państwa zdaniem wystąpienie. By to uczynić proszę o wysłanie z Państwa skrzynki pocztowej w domenie '@ifj.edu.pl' na adres konkurs@ifj.edu.pl pustego maila w tytule zwierającego Imię i Nazwisko autora wystąpienia. Głosowanie będzie otwarte do dnia 30.06.2021 r. włącznie.

Ponadto Komisja Konkursowa w składzie:

 1. dr Mariola Kłusek-Gawenda - Przewodnicząca
 2. dr inż. Anna Mrozik
 3. dr inż. Anna Sas-Bieniarz
 4. dr hab. Mariusz Kłosowski
 5. mgr inż. Jagoda Drop - Sekretarz

oceni wystąpienia zarówno pod względem ich przygotowania, zawartości merytorycznej oraz umiejętności i sposobu przekazywania tej wiedzy.

Lista wystąpień:

Szymon Bacher
“Domowy eksperyment badający użyteczność maseczek”

Anna Drzewicz
“Gdy w jaskiniach ciemność panowała, zjawił się fizyk i światłość nastała”

Kajangi Gnanachandran
“Biomechanics and biophysics of cancer cells: atomic microscopy as an innovative tool for early diagnosis”

Maciej Lewicki
“Wielkie zderzacze, wielkie pytania i niewiel(ki)e odpowiedzi”

Tomasz Stanisz
“Kto dostanie więcej - o preferencyjnym przyłączaniu”

Agnieszka Szumska
“Promieniowanie jonizujące - droga od euforii do fobii”

Bogdan Włoch
“Zobaczyć cząstki”

Na etapie przygotowań do nagrań uczestnicy uzyskali też realizatorskie wskazówki od dr hab. Jerzego Grębosza, eksperta w dziedzinie popularyzacji nauki i członka Zespołu ds. Popularyzacji Badań Naukowych w naszym Instytucie.
Nad częścią techniczną nagrań czuwał dr Konrad Kopański.

Życzymy dobrej zabawy,
Wiktor Parol
Jagoda Drop


Ważnym elementem pracy naukowej jest popularyzacja jej osiągnięć oraz zaszczepianie w kolejnych pokoleniach pasji do odkrywania tajemnic otaczającego nas świata. Uczestnicy konkursu udowodnią, że umieją nie tylko przekazać swoją wiedzę czy wywołać u odbiorców nieodpartą chęć poszukiwania tej wiedzy na własną rękę, ale także pokazać korzyści jakie postęp naukowy przynosi społeczeństwu.

Zapraszamy wszystkich doktorantów oraz pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN do kreatywnej zabawy przyczyniającej się do popularyzacji fizyki lub dziedzin jej pokrewnych, a jednocześnie budowania na zewnątrz pozytywnego wizerunku naszego Instytutu.

Zadaniem każdego uczestnika będzie przygotowanie krótkiego i pasjonującego wystąpienia popularnonaukowego z wykorzystaniem niewielkich rekwizytów, których wniesienie i użycie nie wymaga pomocy osób trzecich. Wystąpienia nie mogą być dłuższe niż 7 minut.

Chęć uczestnictwa w konkursie prosimy zgłaszać do dnia 7 czerwca 2021r. składając podpisany formularz zgłoszeniowy w sekretariacie Dyrektora IFJ PAN lub przesyłając jego skan na maila konkurs@ifj.edu.pl

Terminarz:

 1. Zamknięcie listy uczestników - 7 czerwca 2021 r.,
 2. Nagrywanie wystąpień w Auli IFJ PAN - 14-15 czerwca 2021 r.,
 3. Upublicznienie wystąpień pracownikom i doktorantom IFJ PAN oraz rozpoczęcie głosowania publiczności - 21 czerwca 2021 r.,
 4. Ogłoszenie wyników konkursu - 1 lipca 2021 r..

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin
Kontakt: konkurs@ifj.edu.pl


REGULAMIN KONKURSU "QuickPhysX 3"

Ważnym elementem pracy naukowej jest popularyzacja jej osiągnięć oraz zaszczepianie pasji do odkrywania tajemnic otaczającego nas świata. Celem konkursu jest zachęcenie doktorantów oraz wszystkich pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN do krótkich, zrozumiałych dla każdego prezentacji popularyzatorskich na dowolny temat związany z fizyką. Wystąpienia powinny intrygować publiczność, pokazywać piękno nauki oraz jej znaczenie w poznaniu fundamentalnych praw fizyki rządzących światem.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "QuickPhysX 3" i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu jest Instytut Fizyki Jądrowej PAN ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków (zwany dalej „IFJ PAN”).
 3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie autorów/-ek najlepszych popularnonaukowych wystąpień z dziedziny fizyki lub dziedzin pokrewnych.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych IFJ PAN oraz doktorantów IFJ PAN.
 2. Każdy uczestnik przygotowuje autorskie i indywidualne wystąpienie nie przekraczające 7 minut na dowolny temat z dziedziny fizyki lub pokrewnej. Wystąpienie powinno mieć charakter popularyzatorski, cechować się atrakcyjnym przekazem i być skierowane do szerokiego grona publiczności.
 3. Uczestnicy prezentują wystąpienie przed komisją konkursową oraz zebraną publicznością na specjalnej sesji konkursowej dnia 21 czerwca 2021 r. z zastrzeżeniem postanowień §5 oraz §6.
 4. Uczestnik zobowiązuje się zaprezentować swoje indywidualne wystąpienie w celu jego utrwalenia w formie zapisu wizualnego i dźwiękowego w sesjach poprzedzających termin określony w §2 pkt 3. Sesje te zostaną przeprowadzone bez udziału publiczności zgodnie z ustalonym grafikiem. Każdy z uczestników będzie miał możliwość utrwalenia maksymalnie trzech prób swojego wystąpienia oraz wyboru najlepszego nagrania, które będzie podlegało udostępnieniu zgodnie z §2 pkt 8.
 5. Uczestnicy mogą wykorzystywać podczas wystąpienia niewielkie rekwizyty, których wniesienie i użycie nie wymaga pomocy osób trzecich. Uczestnik nie może wykorzystywać do prezentacji sprzętu komputerowego.
 6. Wystąpienie należy przedstawić w języku polskim, ewentualnie angielskim w przypadku doktoranta/pracownika-cudzoziemca.
 7. Karty zgłoszeniowe zawierające imię i nazwisko, jednostkę organizacyjną, temat, krótkie streszczenie wystąpienia oraz oświadczenie o prawach autorskich dostępne na stronie https://www.ifj.edu.pl/konkurs/ należy złożyć w sekretariacie Dyrektora IFJ PAN do dnia 7 czerwca 2021 r. lub do tego dnia wysłać skan w/w dokumentów na adres konkurs@ifj.edu.pl zaś oryginały dostarczyć najpóźniej w dniu konkursu.
 8. W przypadku, gdy w dniu 21 czerwca 2021 r. obowiązywać będą regulacje prawne uniemożliwiające zgromadzenie publiczności konkurs zostanie przeprowadzony drogą elektroniczną, poprzez udostępnienie wszystkim pracownikom IFJ PAN, za pomocą portalu streamingowego lub strony IFJ PAN wystąpień, o których mowa w §2 pkt 4.

§3 KOMISJA KONKURSOWA i ZASADY OCENIANIA

 1. W skład komisji konkursowej, powołanej przez Organizatora wejdą reprezentanci oddziałów naukowych i administracji IFJ PAN oraz osoby zaproszone spoza IFJ PAN.
 2. Kryteriami oceny każdej prezentacji będą merytoryczna poprawność prezentowanego tematu, jasność, oryginalność, niebanalna prezentacja tematyki oraz atrakcyjność przekazu.
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora.

§4 NAGRODY

 1. Komisja nagrodzi trzy wystąpienia wyróżniające się pod względem oryginalności, niebanalnej prezentacji tematyki oraz możliwie szerokiego spektrum adresatów. Zostanie przyznana również Nagroda Publiczności.
 2. Laureaci otrzymają następujące nagrody pieniężne: I miejsce 2000 zł, II miejsce 1750 zł, III miejsce 1500 zł.
 3. Każdemu uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana również nagroda pocieszenia.
 4. Dodatkowym wyróżnieniem będzie możliwość zaprezentowania nagrodzonych wystąpień na Małopolskiej Nocy Naukowców 2021 w IFJ PAN.
 5. W Konkursie może zostać przyznana również Nagroda Publiczności w wysokości 1750 zł.
 6. W głosowaniu nad przyznaniem Nagrody Publiczności każdy pracownik lub doktorant IFJ PAN obecny na prezentacji wystąpień będzie miał prawo oddania jednego głosu na wybraną przez siebie prezentację. W przypadku, o którym mowa w §2 pkt 8 głosowanie przeprowadzone zostanie korespondencyjnie z wykorzystaniem osobistych maili służbowych z domeny@ifj.edu.pl, z zastrzeżeniem, że każdy ma prawo oddania jednego głosu na wybrane wystąpienie.

§5 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, laureatów i wyróżnionych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków.
 3. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: dpo@ifj.edu.pl
 4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu "QuickPhysX 3" dla pracowników naukowych IFJ PAN oraz doktorantów IFJ PAN.
 5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • uprawnione organy publiczne,
  • inne jednostki naukowe,
  • podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
 7. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 8. Uczestnikom konkursu, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • usunięcia danych osobowych.
 9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na utrwalanie i publikację wizerunku i brzmienia głosu uczestników.
 11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 12. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • wizerunek,
  • głos,
  • miejsce zatrudnienia.
 13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na utrwalenie jego wizerunku i głosu w formie zapisu wizualnego i dźwiękowego oraz oznacza zgodę na nielimitowane publiczne odtwarzanie utrwalonego zapisu na potrzeby działalności naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej przez IFJ PAN na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym na stronach internetowych IFJ PAN oraz portalach społecznościowych. Zgoda udzielana jest nieodpłatnie.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to, w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 3. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu lub unieważnienia postępowania konkursowego, bez podawania przyczyn.