“Jeśli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób,
to znaczy, że tak naprawdę tego nie rozumiesz.”
Albert Einstein

REGULAMIN KONKURSU "QuickPhysX"

Ważnym elementem pracy naukowej jest popularyzacja jej osiągnięć oraz zaszczepianie pasji do odkrywania tajemnic otaczającego nas świata. Celem konkursu jest zachęcenie doktorantów oraz wszystkich pracowników naukowych IFJ PAN do krótkich, zrozumiałych dla każdego prezentacji popularyzatorskich na dowolny temat związany z fizyką. Wystąpienia powinny intrygować publiczność, pokazywać piękno nauki oraz jej znaczenie w poznaniu fundamentalnych praw fizyki rządzących światem.

Karta zgłoszeniowa
Regulamin
Kontakt: konkurs@ifj.edu.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „QuickPhysX” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Instytut Fizyki Jądrowej PAN ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków (zwany dalej „IFJ PAN”).
 3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie autorów/-ek najlepszych popularnonaukowych wystąpień z dziedziny fizyki lub dziedzin pokrewnych.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych IFJ PAN oraz doktorantów IFJ PAN.
 2. Uczestnicy przygotowują wystąpienie nie przekraczające 7 minut na dowolny temat z dziedziny fizyki lub pokrewnej. Wystąpienie powinno mieć charakter popularyzatorski, cechować się atrakcyjnym przekazem i być skierowane do szerokiego grona publiczności.
 3. Uczestnicy prezentują wystąpienie przed komisją konkursową oraz zebraną publicznością na specjalnej sesji konkursowej dnia 11 kwietnia 2019 z zastrzeżeniem postanowień §5.
 4. Uczestnicy mogą wykorzystać podczas wystąpienia niewielkie rekwizyty, których wniesienie i użycie nie wymaga pomocy osób trzecich. Uczestnik nie może wykorzystać do prezentacji sprzętu komputerowego.
 5. Wystąpienie należy przedstawić w języku polskim, ewentualnie angielskim w przypadku doktoranta/pracownika-obcokrajowca.
 6. Karty zgłoszeniowe zawierające imię i nazwisko, jednostkę organizacyjną, temat, krótkie streszczenie wystąpienia oraz oświadczenie o prawach autorskich prosimy składać w sekretariacie Dyrekcji do dnia 1 kwietnia 2019.

§3 KOMISJA KONKURSOWA i ZASADY OCENIANIA

 1. W skład komisji konkursowej, powołanej przez Organizatora wejdą reprezentanci oddziałów naukowych i administracji IFJ PAN oraz osoby zaproszone spoza IFJ PAN.
 2. Kryteriami oceny każdej prezentacji będą merytoryczna poprawność prezentowanego tematu, jasność oraz atrakcyjność przekazu.
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora.

§4 NAGRODY

 1. Komisja nagrodzi trzy wystąpienia wyróżniające się pod względem oryginalności, niebanalnej prezentacji tematyki oraz możliwie szerokiego spektrum adresatów. Zostanie przyznana również Nagroda Publiczności.
 2. Laureaci otrzymają następujące nagrody pieniężne: I miejsce 2000 zł, II miejsce 1800 zł, III miejsce 1500 zł, Nagroda Publiczności 1700 zł. Przewidywane są również nagrody pocieszenia dla każdego uczestnika Konkursu.
 3. Dodatkowym wyróżnieniem będzie możliwość zaprezentowania nagrodzonych wystąpień na Małopolskiej Nocy Naukowców 2019 w IFJ PAN.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na utrwalenie jego wizerunku i głosu w formie zapisu wizualnego i dźwiękowego oraz oznacza zgodę na nielimitowane publiczne odtwarzanie utrwalonego zapisu na potrzeby działalności naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej przez IFJ PAN na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym na stronach internetowych IFJ PAN oraz portalach społecznościowych. Zgoda udzielana jest nieodpłatnie.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 3. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu lub unieważnienia postępowania konkursowego, bez podawania przyczyn.

Plakat