“Jeśli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób,
to znaczy, że tak naprawdę tego nie rozumiesz.”
Albert Einstein

QuickPhysX II

Szanowni Państwo,
Członkowie Komisji Konkursowej przeanalizowali wszystkie 7 zgłoszonych wystąpień oraz ocenili je pod kątem treści popularnonaukowych, atrakcyjności i jasności przekazu dla przeciętnego słuchacza oraz umiejętności prezentowania składających się na ogólny charakter wykładu.
Po naradzie Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców drugiej edycji QuickPhysX

III Miejsce
Anna Drzewicz
“Niech to wszystko ...szlak - czyli jak wykorzystać fizykę podczas wędrówki”

II Miejsce
Anna Mrozik
“Każdy z nas ma detektor promieniowania”

I Miejsce
Tomasz Stanisz
“Od prostych reguł do nieograniczonej mnogości detali”

Poza wskazaniem zwycięzców Członkowie Komisji przygotowali dla każdego z uczestników krótkie podsumowanie oceny zawierające indywidualne wskazówki i sugestie, które powinny pomóc przy rozwijaniu swoich umiejętności prezentowania. Zostaną one przekazane osobiście na spotkaniu podsumowującym konkurs. Spotkanie zostanie zorganizowane, gdy zniesione zostaną restrykcje epidemiczne.

Dziękujemy Państwu także za zaangażowanie się w ocenę konkursu i oddanie głosów na najlepsze Państwa zdaniem wystąpienie. W głosowaniu publiczności uznaliście Państwo za najlepszą prezentację:
“Każdy z nas ma detektor promieniowania” - Anna Mrozik

Gratulujemy zwycięzcom,
Organizatorzy

Uczestnicy drugiej edycji konkursu QuickPhysX przygotowali 7 wspaniałych wystąpień, w których poprzez zastosowania swoich zainteresowań badawczych, hobby, sport lub zabawę starają się podzielić z odbiorcami wiedzą z zakresu fizyki i pokrewnych jej dziedzin.

Niestety ze względu na ograniczenia epidemiczne uczestnicy nie mogą wystąpić przed Państwem na żywo. Uczestnicy zaprezentowali się przed pustą widownią, a ich wystąpienia zostały nagrane, aby Państwo mogli obejrzeć je i ocenić, kto zasługuje na Nagrodę Publiczności.

By zagłosować na najlepsze Państwa zdaniem wystąpienie proszę o wysłanie z Państwa skrzynki pocztowej w domenie ‘@ifj.edu.pl’ na adres konkurs@ifj.edu.pl pustego maila w tytule zwierającego Imię i Nazwisko autora wystąpienia. Głosowanie kończy się o godzinie 23:59:59 dnia 11 października 2020.

Lista wystąpień:

 1. Agnieszka Dołęga
  “Zobaczyć niewidoczne, czyli o mikroskopach słów kilka”
 2. Jerzy Dryzek
  “Dlaczego lód jest śliski, a koń potrzebuje kowala”
 3. Anna Drzewicz
  “Niech to wszystko ...szlak - czyli jak wykorzystać fizykę podczas wędrówki”
 4. Andrzej Kubiak
  “Jaką rolę odgrywa fizyka w patogenezie i terapii nowotworów”
 5. Anna Mrozik
  “Każdy z nas ma detektor promieniowania”
 6. Anna Nowak, Mateusz Schabikowski, Dominika Kuźma
  “Balony kontra fizycy”
 7. Tomasz Stanisz
  “Od prostych reguł do nieograniczonej mnogości detali”

Życzymy dobrej zabawy,
Organizatorzy

Ponadto nad wyborem trzech najlepszych prezentacji pracuje także Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Jerzy Grębosz (przewodniczący)
 2. Anna Kaczmarska
 3. Maciej Trzebiński
 4. Anna Czarny
 5. Andrzej Rozmus
 6. Wiktor Parol (sekretarz)

REGULAMIN KONKURSU "QuickPhysX II"

Ważnym elementem pracy naukowej jest popularyzacja jej osiągnięć oraz zaszczepianie pasji do odkrywania tajemnic otaczającego nas świata. Celem konkursu jest zachęcenie doktorantów oraz wszystkich pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN do krótkich, zrozumiałych dla każdego prezentacji popularyzatorskich na dowolny temat związany z fizyką. Wystąpienia powinny intrygować publiczność, pokazywać piękno nauki oraz jej znaczenie w poznaniu fundamentalnych praw fizyki rządzących światem.

Karta zgłoszeniowa i oświadczenie o prawach autorskich
Regulamin
Kontakt: konkurs@ifj.edu.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „QuickPhysX II” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Instytut Fizyki Jądrowej PAN ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków (zwany dalej „IFJ PAN”).
 3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie autorów/-ek najlepszych popularnonaukowych wystąpień z dziedziny fizyki lub dziedzin pokrewnych.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych IFJ PAN oraz doktorantów IFJ PAN.
 2. Uczestnicy przygotowują wystąpienie nie przekraczające 7 minut na dowolny temat z dziedziny fizyki lub pokrewnej. Wystąpienie powinno mieć charakter popularyzatorski, cechować się atrakcyjnym przekazem i być skierowane do szerokiego grona publiczności.
 3. Uczestnicy prezentują wystąpienie przed komisją konkursową oraz zebraną publicznością na specjalnej sesji konkursowej dnia 24 września 2020 z zastrzeżeniem postanowień §5 oraz §6.
 4. Uczestnik zobowiązuje się zaprezentować swoje wystąpienie w celu jego utrwalenia w formie zapisu wizualnego i dźwiękowego w sesjach poprzedzających termin określony w §2 pkt 3. Sesje te zostaną przeprowadzone bez udziału publiczności zgodnie z ustalonym grafikiem. Każdy z uczestników będzie miał możliwość utrwalenia maksymalnie trzech prób swojego wystąpienia oraz wyboru najlepszego nagrania, które będzie podlegało udostępnieniu zgodnie z §2 pkt 8.
 5. Uczestnicy mogą wykorzystać podczas wystąpienia niewielkie rekwizyty, których wniesienie i użycie nie wymaga pomocy osób trzecich. Uczestnik nie może wykorzystać do prezentacji sprzętu komputerowego.
 6. Wystąpienie należy przedstawić w języku polskim, ewentualnie angielskim w przypadku doktoranta/pracownika-cudzoziemca.
 7. Karty zgłoszeniowe zawierające imię i nazwisko, jednostkę organizacyjną, temat, krótkie streszczenie wystąpienia oraz oświadczenie o prawach autorskich dostępne na stronie https://www.ifj.edu.pl/konkurs/ należy złożyć w sekretariacie Dyrektora IFJ PAN do dnia 23 sierpnia 2020.
 8. W przypadku, gdy w dniu 24 września 2020 r. obowiązywać będą regulacje prawne uniemożliwiające zgromadzenie publiczności konkurs zostanie przeprowadzony drogą elektroniczną, poprzez udostępnienie wszystkim pracownikom IFJ PAN, za pomocą portalu streamingowego lub strony IFJ PAN wystąpień, o których mowa w §2 pkt 4.

§3 KOMISJA KONKURSOWA i ZASADY OCENIANIA

 1. W skład komisji konkursowej, powołanej przez Organizatora wejdą reprezentanci oddziałów naukowych i administracji IFJ PAN oraz osoby zaproszone spoza IFJ PAN.
 2. Kryteriami oceny każdej prezentacji będą merytoryczna poprawność prezentowanego tematu, jasność, oryginalność, niebanalna prezentacja tematyki oraz atrakcyjność przekazu.
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora.

§4 NAGRODY

 1. Komisja nagrodzi trzy wystąpienia wyróżniające się pod względem oryginalności, niebanalnej prezentacji tematyki oraz możliwie szerokiego spektrum adresatów. Zostanie przyznana również Nagroda Publiczności.
 2. Laureaci otrzymają następujące nagrody pieniężne: I miejsce 2000 zł, II miejsce 1800 zł, III miejsce 1500 zł.
 3. Każdemu uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana również nagroda pocieszenia.
 4. Dodatkowym wyróżnieniem będzie możliwość zaprezentowania nagrodzonych wystąpień na Małopolskiej Nocy Naukowców 2020 w IFJ PAN.
 5. W Konkursie może zostać przyznana również Nagroda Publiczności w wysokości 1700 zł.
 6. W głosowaniu nad przyznaniem Nagrody Publiczności każdy pracownik lub doktorant IFJ PAN obecny na prezentacji wystąpień będzie miał prawo oddania jednego głosu na wybraną przez siebie prezentację. W przypadku, o którym mowa w §2 pkt 8 głosowanie przeprowadzone zostanie korespondencyjnie z wykorzystaniem osobistych maili służbowych z domeny @ifj.edu.pl, z zastrzeżeniem, że każdy ma prawo oddania jednego głosu na wybrane wystąpienie.

§5 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, laureatów i wyróżnionych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków.
 3. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: dpo@ifj.edu.pl
 4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu ,,QuickPhysX II’’ dla pracowników naukowych IFJ PAN oraz doktorantów IFJ PAN.
 5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • uprawnione organy publiczne,
  • inne jednostki naukowe,
  • podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
 7. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 8. Uczestnikom konkursu, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • usunięcia danych osobowych.
 9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na utrwalanie i publikację wizerunku i brzmienia głosu uczestników.
 11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 12. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • wizerunek,
  • głos,
  • miejsce zatrudnienia.
 13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na utrwalenie jego wizerunku i głosu w formie zapisu wizualnego i dźwiękowego oraz oznacza zgodę na nielimitowane publiczne odtwarzanie utrwalonego zapisu na potrzeby działalności naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej przez IFJ PAN na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym na stronach internetowych IFJ PAN oraz portalach społecznościowych. Zgoda udzielana jest nieodpłatnie.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to, w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 3. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu lub unieważnienia postępowania konkursowego, bez podawania przyczyn.

Plakat