WYNIKI KONKURSU NA PROJEKT TATUAŻU ZMYWALNEGO
“TATUAŻ Z FIZYKĄ W TLE” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

I nagroda:

Natalia Nowak (LO w Miechowie)

II nagroda:

Klaudia Bazyl (VI LO w Katowicach)

III nagroda:

Sylwia Malarczyk (VI LO w Kielcach)

Wyróżnienia:

Kacper Górniak (IV LO w Częstochowie)
Małgorzata Grudnik (V LO w Gliwicach)
Natalia Mirek (IV LO w Olkuszu)
Jakub Miśniakiewicz (III LO w Rzeszowie)
Daria Samek (II LO w Dąbrowie Górniczej)
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT TATUAŻU ZMYWALNEGO
“TATUAŻ Z FIZYKĄ W TLE” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

 1. Organizatorem konkursu „TATUAŻ Z FIZYKĄ W TLE”, zwanego dalej „Konkursem” jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IFJ PAN).
 2. Konkurs rozpoczyna się 16-go marca 2018 r. i trwać będzie do 16 kwietnia 2018 r.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja działalności naukowej IFJ PAN oraz szeroko pojęta popularyzacja fizyki.
 4. Tematem prac konkursowych jest projekt tatuażu zmywalnego, związanego z IFJ PAN oraz dziedzinami fizyki, którymi ten instytut się zajmuje.
 5. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Zasady i przebieg Konkursu

 1. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową.
 2. Prace konkursowe należy zgłaszać do dnia 16-go kwietnia 2018 roku.
 3. Zgłoszenie pracy konkursowej polega na:
  a) Przesłaniu na adres:
  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
  ul. Radzikowskiego 152
  31-342 Kraków

  z dopiskiem: Konkurs „TATUAŻ Z FIZYKĄ W TLE”,
  Karty zgłoszeniowej wraz z Oświadczeniem (Załącznik do Regulaminu) stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu dostępnego wraz z załącznikiem na stronie: http://www.ifj.edu.pl/konkurs/tatuaz/
  b) Przesłaniu pocztą elektroniczną na adres:
  konkurs@ifj.edu.pl
  pracy konkursowej oraz imienia i nazwiska Uczestnika.
 4. Specyfikacje techniczne pracy: Plik PDF, Format A4, min. 150 DPI.
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w szczególności w następujących przypadkach:
  a) naruszenia postanowień Regulaminu,
  b) niesamodzielnej pracy (w tym plagiatu lub wykonania pracy przez rodzica lub opiekuna),
  c) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych na Karcie zgłoszeniowej i Oświadczeniu.
 6. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów Konkursu.
 7. Kryteria oceny prac: spełnienie wymogów technicznych, zgodność z tematyką i oryginalność.
 8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej IFJ PAN w dniu 30 kwietnia 2018 r. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni pocztą elektroniczną.
 9. Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody rzeczowe o wartości odpowiednio 600/400/300 PLN.
 10. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak również prawo do nieprzyznania nagród.
 11. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 12. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 13. Zwycięskie projekty zostaną oddane do druku jako tatuaż wodny i będą używane podczas wydarzeń popularyzatorskich IFJ PAN – każdemu ze zwycięzców Konkursu zostanie rozesłane po 30 sztuk tatuażu wodnego swojego projektu.

Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
  Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: konkurs@ifj.edu.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a) możliwości zakończenia, przerwania oraz modyfikacji warunków Konkursu przed czasem jego zakończenia,
  b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora,
  c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, tj. poniżej 10 prac,
  d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.

Plakat