Lista czasopism punktowanych

Wykaz czasopism punktowanych przez MNiSW
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Część A - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

Część B - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)

Część C - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)