Definicje

  • Article Processing Charge (APC) – opłata za publikację, którą musi uiścić autor bądź instytucja za możliwość opublikowania artykułu w otwartym lub hybrydowym czasopiśmie. Oplata APC nie zawsze gwarantuje zachowanie przez autora majątkowych praw do dzieła czy zastosowanie wolnej licencji.
  • Czasopismo open access – czasopismo oferujące bezpłatny dostęp do publikacji naukowych.
  • Czasopismo hybrydowe – czasopismo subskrypcyjne, które umożliwia opublikowanie artykułu w modelu Open Access po opłaceniu przez autora APC; dostęp do pozostałych artykułów jest płatny.
  • Czasopismo subskrypcyjne – czasopismo, które publikuje artykuły dostępne w ramach płatnej subskrypcji czasopism.
  • Data Processing Charge (DPC) – opłata za przestrzeń do przechowywania danych badawczych.
  • Digital Object Identifier (DOI) – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego; w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  • Embargo – okres, w którym publikacja naukowa lub dane badawcze nie są powszechnie dostępne ze względu na ograniczenia nałożone przez wydawcę lub dostawcę treści. Jest on zwykle wykorzystywany, po to aby uzyskać patent lub przygotować publikacje naukowe. Może trwać od kilku do nawet kilkudziesięciu miesięcy (zwykle od 6 do 24 miesięcy).
  • Licencje Creative Commons (CC) – zestaw nieodpłatnych wzorców umów licencyjnych, na podstawie których twórca udostępnia, pod określonymi warunkami, swój utwór objęty majątkowymi prawami autorskimi. Licencje CC zostały przygotowane przez amerykańską organizację non-profit Creative Commons.
  • Metadane – dane o danych; ustrukturalizowane informacje stosowane do opisu zasobów informacji. Posiadają stałą strukturę opisu, dzięki czemu są zrozumiałe dla ludzi i programów komputerowych. Istnieją ogólne, uniwersalne standardy metadanych (np. Dublin Core, Data Cite, Data Documentation Initiative) oraz standardy dziedzinowe.