Gdzie publikować?

Ruch Open Access wspiera Unia Europejska poprzez rekomendacje i programy, w ramach których prace naukowe finansowane z pieniędzy publicznych powinny znaleźć się w otwartych czasopismach i repozytoriach.

W Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sfinansowało program Springer Open Choice/Open Access, dzięki któremu pracownicy afiliowani przy wszystkich polskich instytucjach akademickich i naukowych mogą bezpłatnie publikować artykuły w czasopismach naukowych należących do wydawnictwa Springer na zasadzie swobodnego dostępu w ramach tego programu.

Instrukcja korzystania z opcji Open Access przez polskich autorów:

Z opcji Open Access finansowanej przez MNiSW może skorzystać autor korespondencyjny afiliowany w dowolnej polskiej instytucji, która jest zarejestrowana w licencji krajowej Springer. Nie jest istotna afiliacja innych autorów, ani kolejność autorów. Wybór opcji Open Access następuje po tym, gdy autor korespondencyjny otrzyma zawiadomienie z wydawnictwa o pozytywnie zaopiniowanym przez recenzentów artykule i zaakceptowaniu go “do druku”, czyli do produkcyjnej fazy publikacji. W zawiadomieniu zawarty jest link do strony internetowej, na której autor ma wskazać swoją afiliację oraz zatwierdzić opcję Open Access, patrz prezentacja. Afiliację należy wybrać z listy, na której znajdują się wszystkie instytucje zgłoszone do licencji krajowej Springer. Uwaga: na liście występują nazwy angielskie lub polskie, ale lista ta służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule autor może podać nazwę instytucji w dowolnej wersji językowej. Jeśli ktoś ma problem ze znalezieniem swojej instytucji na liście, to prosimy o kontakt na adres wbn-admins@icm.edu.pl. Po wyborze afiliacji powinna pojawić się informacja “Special open access agreement”, która dotyczy umowy zawartej ze Springerem przez ICM i obejmującej wszystkie polskie instytucje z listy. Wszystkie artykuły publikowane w ramach tej umowy są finansowane ze środków MNiSW przekazywanych do Springera przez ICM w formie rocznej opłaty ryczałtowej.

Ponadto można publikować w ramach Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3). Jest to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów. Konsorcjum zawarło umowy z wydawcami, na podstawie których wybrane czasopisma fizyczne zostały przekształcone z modelu subskrypcyjnego na model "open access" i są w całości finansowane ze środków SCOAP3. W czasopismach tych mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych.