Wybrane dokumenty

2002 Deklaracja Budapesztańska (Budapest Open Access Initiative)

2003 Deklaracja z Bethesda (Bethesda Statement on Open Access Publishing)

2003 Deklaracja Berlińska (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities)

2004 OECD Declaration on Access to Research Data From Public Funding

2012 Zalecenie Komisji z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony (2012/417/UE)

2013 San Francisco declaration on Research Assessment (DORA)

2013 Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych

2015 MNiSW: Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce

2017 H2020. Programme Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020

2018 Raport nt. realizacji polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych w latach 2015-2017

2018 Zalecenie Komisji (UE) 2018/790 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony

2018 Plan S – inicjatywa publikowania w Otwartym Dostępie

2018 NCN staje się sygnatariuszem Planu S i członkiem-założycielem Koalicji S (ang. cOAlition S)

2019 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

2020 Polityka Narodowego Centrum Nauki dotycząca otwartego dostępu do publikacji z dnia 27.05.2020

2021 UNESCO Recommendation on Open Science 23.11.2021

2021 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

2021 Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw otwartych danych naukowych

2021 Przewodnik Science Europe nt. zarządzania danymi badawczymi – edycja rozszerzona 2021

2022 Polityka Naukowa Państwa – MEiN