Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN rozpoczęły swoją działalność w 1984 roku. Od 2001 działają jako Międzynarodowe Studia Doktoranckie prowadzone przez IFJ we współpracy z uczelniami krakowskimi: Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki i Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej, oraz od 2006 r. Uniwersytetem Rzeszowskim.

  • Logo PK
  • Logo UP
  • Logo UR

W ramach studiów doktoranckich prowadzimy kształcenie podyplomowe wiodące do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych. Współpracujemy z Międzynarodowymi Studiami Doktoranckimi
w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz z zagranicznymi instytucjami kształcącymi doktorantów: Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej, Politechniką Praską, Universytetem Białoruskim w Mińsku, Uniwersytetem Bilkent w Ankarze oraz Uniwersytetem P. & M. Curie w Paryżu.

W trakcie 26 lat działalności Studiów wypromowaliśmy do stopnia naukowego doktora nauk fizycznych już ok. 120 młodych uczonych. Kandydatami na MSD mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie fizyki, bądź dyscypliny pokrewnej, zainteresowane pracą naukową
i deklarujące aktywne włączenie się w prowadzone u nas prace badawcze. Rekrutacja na studia prowadzona jest corocznie w terminie ogłaszanym na stronach internetowych Instytutu. Doktoranci mogą otrzymywać w czasie studiów stypendia ze środków instytucji, w których jest afiliowany opiekun naukowy.

Powyższe informacje zawiera także plakat MSD.

W grudniu 2013 r. Instytut Fizyki Jądrowej PAN został wybrany najbardziej prodoktoranckim Instytutem Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2005-2007 piętnastu słuchaczy MSD oraz asystent naukowy MSD byli beneficjentami Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego pochodziły środki na finansowanie projektu "Europejski Fundusz Społeczny dla uczestników Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie" realizowanego w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.