Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Informacje dla wykładowców

Informacja dotycząca wykładów dla słuchaczy II roku MSD:

 1. Pojedynczy kurs powinien dawać przystępny przegląd omawianej tematyki (przyjmuje się, że znaczącą część słuchaczy stanowią niespecjaliści).
 2. Bardzo istotne jest zaopatrzenie tekstu wykładów w odnośniki do literatury i/lub WWW dla zachęcenia odbiorców do indywidualnego pogłębiania swej wiedzy.
 3. Wykład powinien także zawierać przynajmniej kilka problemów/zadań do przemyślenia i rozwiązania przez słuchaczy.
 4. Długość pojedynczego kursu powinna wynosić 12 godzin lekcyjnych. Dopuszcza się przy tym kursy 10 i 14 godzinne.
 5. Tekst wykładu musi być dostępny w postaci elektronicznej (pdf) na stronie internetowej MSD najpóźniej dwa tygodnie po zakończeniu kursu.
 6. Część wykładu można przeznaczyć na praktyczne ćwiczenia.
 7. Kurs można rozpocząć w dowolnym okresie roku akademickiego, dogodnym dla wykładowcy i słuchaczy.
 8. Warunkiem zaliczenia danego kursu jest mini-egzamin, który kończy się oceną.
 9. Mini-egzamin może przybierać różne formy, w zależności od specyfiki danego wykładu. W szczególności, może to być odpytywanie z najważniejszych zagadnień wykładu, rozwiązywanie zadanych na wykładzie problemów czy też przygotowanie przez słuchaczy rodzaju krótkiego referatu.
 10. Propozycje wykładów prosimy składać corocznie do 15. października na adres: Tadeusz.lesiak@ifj.edu.pl. Powinny one zawierać tytuł kursu, nazwisko wykładowcy, orientacyjną, preferowaną datę rozpoczęcia, ilość godzin oraz bardzo zwięzły zarys tematyki wykładu.
 11. Spośród zgłoszonych wykładów, zostaną zaakceptowane jedynie te kursy, na które zgłosi się odpowiednio duża liczba słuchaczy (typowo co najmniej 3 osoby).