Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Proponowane tematy prac doktorskich

 1. prof. dr hab. Maria Bałanda - "Magnetyzm molekularnych materiałów funkcjonalnych"
 2. dr hab. Piotr Bednarczyk - "Spektroskopia promieniowania gamma superzdeformowanych jąder atomowych"
 3. dr hab. Paweł Bilski - "Fluorescencyjna detekcja śladów cząstek jądrowych i jej zastosowanie w pomiarach dawek promieniowania jonizującego"
 4. dr hab. Artur Birczyński / dr Agnieszka M. Szymocha - "Dynamika cząsteczek amoniaku-d3 i acetonu-d6 w zeolitach H-ZSM-5: badania metodami deuteronowego magnetycznego rezonansu jądrowego"
 5. dr hab. Andrzej Bożek - "Poszukiwanie rzadkich i wzbronionych rozpadów mezonów B w Belle"
 6. dr hab. Paweł Bruckman - "Poszukiwanie procesów Nowej Fizyki z parami kwarków top w stanie końcowym w eksperymencie ATLAS na LHC"
 7. dr hab. Andrzej Budziak - "Wpływ zanieczyszczeń na zdolności sorpcyjne związków międzymetalicznych zdolnych do gromadzenia wodoru"
 8. dr hab. Ewa Dryzek - "Badanie materiałów ciekłokrystalicznych za pomocą anihilacji pozytonów"
 9. prof. dr hab. Stanisław Jadach - "Fenomenologia faktoryzacji w wysokich energiach dla procesów
  z dżetami i bozonami elektrosłabymi w stanach końcowych w LHC"
 10. dr hab. Anna Kaczmarska - "Poszukiwanie procesów Nowej Fizyki z leptonami tau w stanie końcowym w eksperymencie ATLAS na LHC"
 11. dr hab. inż. Małgorzata Kąc - "Morfologia, własności strukturalne i magnetyczne nanodrutów na bazie Fe i Co otrzymywanych metodą elektrodepozycji"
 12. dr hab. Adam Kozela - "Poszukiwanie efektów działania sił 3-nukleonowych w rozpraszaniu protonów na deuteronach przy energii 135 MeV"
 13. dr hab. Jan Krawczyk / dr Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte - "Badanie dynamiki molekularnej elektroprzędzonych włókien kompozytowych polimer-ciekły kryształ"
 14. prof. dr hab. Tadeusz Lesiak - "Badania barionów pięknych w eksperymencie LHCb"
 15. dr hab.inż. Barbara Marczewska - "Opracowanie metody pomiaru dawek promieniowania jonizującego w czasie rzeczywistym w oparciu o wysokoczułe kryształy luminescencyjne"
 16. dr hab. Robert Pełka / dr Piotr Konieczny - "Modelowanie własności magnetycznych magnetyków molekularnych"
 17. dr hab. Adam Trzupek - "Badanie anizotropii azymutalnej w oddziaływaniach p+Pb i Pb+Pb
  w eksperymencie ATLAS przy akceleratorze LHC"
 18. prof. dr hab. Zbigniew Wąs - "Modele, algorytmy i dopasowanie danych dla kanałów rozpadów tau
  w oparciu o dane eksperymentów Belle i BaBar"
 19. dr hab. Marta Wolny-Marszałek / dr Michał Krupiński - "Uporządkowane sieci wirów magnetycznych"
 20. dr hab. Marta Wolny-Marszałek / dr Żaneta Świątkowska-Warkocka - "Preparation and investigation of Ag-based nanocomposites with magneto-catalytic properties"
 21. dr hab. Marta Wolny-Marszałek / dr Żaneta Świątkowska-Warkocka - "Investigation of chemical and physical processes occurring during laser synthesis of composite particles"
 22. dr hab. Marta Wolny-Marszałek / dr Arkadiusz Zarzycki - "Nanostrukturyzowane złącza metal/tlenek metalu otrzymywane metodą anodyzacji - badanie własności magnetycznych oraz transportu elektrycznego"
 23. dr hab. Marcin Wolter - "Pomiar polaryzacji leptonu tau z rozpadu bozonów Z0 i Higgsa
  w eksperymencie ATLAS na akceleratorze LHC"
 24. prof. dr hab. Urszula Woźnicka - "Neutron diagnostic of fusion plasma based on detection of delayed neutrons from activation of fission targets"
 25. dr hab. Krzysztof Woźniak - "Metody wyboru przypadków oddziaływań ciężkich jonów
  w eksperymencie ATLAS"
 26. dr hab. Krzysztof Woźniak - "Badanie produkcji cząstek w zderzeniach ołów-ołów i proton-ołów
  w eksperymencie ATLAS"
 27. prof. dr hab. Beata Ziaja-Motyka - "Ultraszybkie przemiany w materii naświetlanej promieniowaniem z lasera na swobodnych elektronach"
 28. dr hab. Piotr Zieliński / dr Natalia Osiecka - "Badania wpływu polimorfizmu fazy stałej leków na ich dostępność farmaceutyczną, z wykorzystaniem metod analizy termicznej"

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2017