Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Przepisy prawne

Nowa ustawa: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
DZ.U.2018 poz. 1668 z późn. zm

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy przejściowe - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
DZ.U.2018 poz. 1669 z późn. zm

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r. MNiSW
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
DzU.2018 poz. 1818

Rozporządzenie MNiSW z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych oraz legitymacji doktoranta
Dz.U.2018 poz. 1837