Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. nr 000 poz.1198, 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r.
w  sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
Dz. U. nr 000 poz.1581, 2013 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.
w  sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych
Dz.U. 2017 poz. 256, 2017 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami
- tekst ujednolicony
obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 26 marca 2012 r., Dz.U. nr 0 poz. 572, 2012

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
Dz. U. nr 190 poz. 1406, 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
Dz. U. nr 179 poz. 1065, 2011 r.

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w dziedzinie sztuki z dnia 14 marca 2003 r.
Dz.U. nr 65, poz.595, 2003 r.