Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Regulamin MSD IFJ PAN

 1. Studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, zwanym dalej Instytutem, prowadzone są jako stacjonarne Międzynarodowe Studium Doktoranckie, zwane dalej Studium, utworzone w roku 1984 jako Studium Doktoranckie w Instytucie Fizyki Jądrowej i przekształcone w roku 2002 w Międzynarodowe Studium Doktoranckie w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego.
 2. a) ustawę z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164,poz. 1365 ), z późn. zm),
  b) ustawę o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 65, poz. 595) z późn. zm.),
  c) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1.09.2011 w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2011 r., nr 196, poz. 1169),
  d) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r., nr 204, poz. 1200),
  e) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.10.2011r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2011 r., nr 225, poz. 1351).
 3. Studium może działać jako studia środowiskowe prowadzone we współpracy z jednostkami organizacyjnymi uczelni oraz innymi jednostkami naukowymi. Zadania Instytutu oraz innych jednostek uczestniczących w działaniu Studium określają umowy zawarte pomiędzy Instytutem oraz tymi jednostkami.

 4. Kierownik Studium

 5. Dyrektor Instytutu powołuje i odwołuje Kierownika Studium na okres czterech lat, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Instytutu oraz właściwego organu Samorządu Studentów MSD IFJ PAN.
 6. Kierownikiem Studium może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego i zatrudniona w Instytucie jako pierwszym miejscu pracy.
 7. Kierownik Studium:
  a) organizuje realizację programu studiów doktoranckich,
  b) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez Radę Naukową Instytutu,
  c) zalicza doktorantom kolejne lata studiów doktoranckich,
  d) pełni funkcję przewodniczącego Komisji Doktoranckiej, o której mowa w p. 30,
  e) podejmuje decyzje o przedłużeniu, na wniosek doktoranta, okresu odbywania studiów doktoranckich oraz, w przypadkach niedotrzymania przez doktoranta zobowiązań określonych w p. 23 i 24, decyzje o skreśleniu z listy uczestników Studium.
 8. Do pomocy w kierowaniu Studium Dyrektor Instytutu, w porozumieniu z Kierownikiem Studium, może powołać sekretarzy naukowych Studium.

 9. Nadzór nad Studium

 10. Nadzór merytoryczny nad Studium sprawuje Rada Naukowa Instytutu.
 11. Rada Naukowa Instytutu:
  a) uchwala regulamin Studium,
  b) zatwierdza sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,
  c) zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich.
 12. Dyrektor Instytutu rozpatruje zastrzeżenia doktorantów dotyczące decyzji Kierownika Studium wymienionych w p. 6, poz. b), c) i e).

 13. Rekrutacja na studia

 14. O przyjęcie do Studium może się ubiegać osoba, która:
  a) posiada tytuł zawodowy magistra fizyki, magistra bądź magistra inżyniera dziedziny pokrewnej lub inny równorzędny,
  b) uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym,
  c) uzyskała pisemną zgodę osoby posiadającej stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego, zatrudnionej w Instytucie lub w jednostce uczestniczącej w studiach środowiskowych, na pełnienie przez nią funkcji opiekuna naukowego.
 15. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci spełniający warunki wymienione w punkcie 11, którzy nie później niż na 7 dni przed ogłoszonym terminem egzaminu wstępnego złożyli w sekretariacie Studium następujące dokumenty:
  a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
  b) odpis dyplomu magisterskiego bądź świadectwo ukończenia studiów wyższych i zdania egzaminu magisterskiego,
  c) życiorys,
  d) informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych,
  e) pisemną zgodę proponowanego opiekuna naukowego.
 16. Rekrutacja do Studium odbywa się w drodze konkursu. Warunki i tryb rekrutacji określa Rada Naukowa Instytutu w drodze uchwały, którą podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.
 17. Rekrutacje przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Instytutu. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia do Studium. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 18. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
  a) Kierownik Studium lub jego delegat,
  b) pięciu przedstawicieli Rady Naukowej Instytutu powoływanych każdorazowo przy ogłoszeniu rekrutacji,
  c) opiekun naukowy kandydata bądź osoba przez niego upoważniona,
  d) egzaminator z języka angielskiego wyznaczony przez Radę Naukową.
 19. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Instytutu w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.
 20. Osoba przyjęta do Studium nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut Instytutu.

 21. Przebieg studiów

 22. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż 4 lata. Kierownik Studium może przedłużyć, na wniosek doktoranta, okres odbywania studiów doktoranckich na zasadach określonych w paragrafie 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich.
 23. Przewód doktorski może zostać wszczęty po przyjęciu do druku w wydawnictwie recenzowanym co najmniej jednej publikacji z udziałem doktoranta. Zaleca się, aby otwarcie przewodu następowało przed ukończeniem przez doktoranta drugiego roku studiów.
 24. Opiekun naukowy doktoranta, a z chwilą wszczęcia przewodu doktorskiego jego promotor, ustala dla doktoranta harmonogram zajęć związanych bezpośrednio z przygotowywaniem przez niego rozprawy doktorskiej. Ramowy program przewodu doktorskiego, jak i jego modyfikacje ustalone przez opiekuna naukowego, są wpisywane do indeksu doktoranta.
 25. Opiekun naukowy doktoranta, a z chwilą wszczęcia przewodu doktorskiego jego promotor, dokonuje w każdym semestrze oceny postępów w pracy naukowej doktoranta, a po zakończeniu każdego roku akademickiego przedstawia ją Komisji ds. Studiów Doktoranckich \ Rady Naukowej Instytutu.
 26. Zmiana opiekuna naukowego może nastąpić na wniosek opiekuna lub doktoranta pod warunkiem zgody nowego opiekuna i przygotowania nowego harmonogramu studiów. Zmian w przewodzie doktorskim, w tym zmiany promotora, promotora pomocniczego, tytułu rozprawy, recenzentów oraz składu komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie bądź składu komisji doktorskiej dokonuje Rada Naukowa Instytutu w trybie przewidzianym przez ustawę o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
 27. Uczestnicy Studium zobowiązani są do:
  a) uczestniczenia w przewidzianych programem zajęciach,
  b) uzyskania w terminie wymaganych zaliczeń i zdania obowiązkowych egzaminów,
  c) wykonywania pracy naukowej będącej przedmiotem doktoratu,
  d) składania w wyznaczonym terminie sprawozdań z przebiegu pracy naukowej,
  e) przestrzegania kodeksu etyki doktoranta,
  f) dotrzymania ustalonego terminu obrony pracy doktorskiej.
 28. Uczestnik Studium, który nie wywiązuje się z zobowiązań wymienionych p. 23, a także ten, który nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej i nie uzyskuje pozytywnej oceny poszczególnych lat studiów, może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich.
 29. W związku z wykonywaniem pracy doktorskiej, na wniosek opiekuna, doktorant może być oddelegowany do innego ośrodka krajowego lub zagranicznego na zasadach obowiązujących w Instytucie lub w jednostce uczestniczącej w studiach środowiskowych.
 30. Program studiów przewiduje przerwę w zajęciach w wymiarze 8 tygodni w okresie wolnym od zajęć przewidzianych programem studiów.

 31. Stypendia

 32. Uczestnik Studium może otrzymywać stypendium doktoranckie.
 33. Stypendium na pierwszym roku Studium może być przyznane osobie, która w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskała ocenę bardzo dobrą.
 34. Stypendium na drugim i kolejnych latach Studium może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku:
  a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem Studium,
  b) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
 35. Stypendium doktoranckie przyznaje na okres jednego roku Dyrektor Instytutu po zaopiniowaniu przez Komisję Doktorancką Instytutu, zwaną dalej "Komisją", wniosku doktoranta o przyznanie tego stypendium. Doktorant zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek do Kierownika Studium przed początkiem roku akademickiego obejmującego okres wnioskowany.
 36. Komisję powołuje Dyrektor Instytutu.
 37. W skład Komisji wchodzi co najmniej trzech pracowników naukowych Instytutu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym Kierownik Studium, który pełni funkcję przewodniczącego Komisji, oraz przedstawiciel doktorantów.
 38. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich oraz pozytywnego zaopiniowania wniosku doktoranta przez Komisję dyrektor może przyznać stypendium doktoranckie na ten okres.
 39. Uczestnikowi Studium otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, stypendium za okres pozostały do terminu ukończenia studiów może zostać wypłacone w wysokości równej iloczynowi kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy.
 40. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników Studium zaprzestaje się wypłacania stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
 41. Wysokość stypendium określają odrębne przepisy, przy czym nie może być ono niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
 42. Uczestnicy Studium mogą, po uzgodnieniu z opiekunem/promotorem, podejmować pracę zarobkową, o ile wykonywanie tej pracy nie koliduje z zajęciami wynikającymi z programu studiów doktoranckich. W szczególności mogą uczestniczyć w programach i projektach badawczych realizowanych w Instytucie lub w jednostkach współpracujących i startować w konkursach na takie projekty.
 43. Podejmując pracę zarobkową uczestnik Studium zobowiązany jest każdorazowo pisemnie powiadomić o tym Kierownika Studium.
 44. W przypadku otrzymania stypendium spoza Instytutu na wykonanie całości lub części pracy doktorskiej, Dyrektor Instytutu może zawiesić w całości lub w części wypłacanie uczestnikowi Studium stypendium z funduszu stypendialnego Instytutu.
 45. W przypadku, gdy doktorant ma opiekuna naukowego lub promotora spoza Instytutu nie może otrzymywać stypendium z funduszu stypendialnego Instytutu.
 46. W stosunku do uczestnika Studium, który nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej lub nie wywiązuje się z zobowiązań wymienionych w p. 23 bądź z innych zadań nałożonych na uczestnika Studium przez umowę o wypłacaniu stypendium, Kierownik Studium może wnioskować do Dyrektora Instytutu o zawieszenie wypłacania stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podjęta decyzja o zawieszeniu.
 47. Uczestnicy Studium mogą otrzymywać:
  a) stypendia socjalne, specjalne, zapomogi i stypendia dla najlepszych doktorantów oraz przeznaczone dla 30% najlepszych doktorantów zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie badań projakościowych. Zasady przyznawania w/w stypendiów określą odpowiednie regulaminy,
  b) stypendia Prezesa PAN,
  c) stypendia dla doktorantów przyznawane przez organy samorządu terytorialnego.

 48. Inne przepisy

 49. Uczestnikom studiów doktoranckich wykonującym prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia przysługuje dodatek do stypendium w wysokości równej dodatkowi za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia przysługującemu pracownikowi Instytutu wykonującemu prace w analogicznych warunkach.
 50. Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 51. Uczestnicy studiów doktoranckich podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. Składka ubezpieczeniowa podlega potrąceniu z pierwszej wypłaty stypendium doktoranckiego w danym roku akademickim.
 52. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 53. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, do okresu o którym mowa w p.44, zalicza się również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych.
 54. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje legitymację uczestnika studiów doktoranckich zgodną z ustalonym wzorem.
 55. Uczestnik studiów doktoranckich skreślony z listy uczestników studiów zwraca legitymację.
 56. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje indeks. Indeks jest własnością doktoranta.
 57. Instytut pobiera opłatę w wysokości 17 zł za wydanie elektronicznej legitymacji uczestnika studiów doktoranckich. Za wydanie duplikatu legitymacji pobierana jest opłata w wymiarze o połowę wyższym niż za wydanie oryginału.
 58. Na wniosek osoby, która nie ukończyła Studium, Instytut wydaje zaświadczenie o przebiegu studiów.
 59. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 października 2013 r. Jednocześnie tracą moc postanowienia Regulaminu Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie z dnia 1 października 2012 r.