Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Tematy egzaminacyjne

Egzamin konkursowy z fizyki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
Dyrektor Instytutu lub jego delegat, Kierownik Studium lub jego delegat, dwóch przedstawicieli Rady Naukowej Instytutu i opiekun naukowy kandydata.

Egzamin składa się z następujących części:

a) obowiązującej wszystkich kandydatów krótkiej prezentacji dotychczasowej pracy naukowej kandydata. Należy w niej omówić tematykę pracy magisterskiej oraz ewentualne inne osiągnięcia np. staże, praktyki itp. Maksymalny czas prezentacji wynosi 5 minut. Zakłada się, że będzie ona przygotowana w formie elektronicznej. Podczas egzaminu dostępny jest komputer oraz projektor multimedialny. Można także przyjść z własnym komputerem.

Ocenie podlega przede wszystkim umiejętność prezentacji przez kandydata własnych osiągnięć, a nie np. wartość naukowa jego dotychczasowego dorobku.

b) dla kandydatów na kierunki eksperymentalne z:

  1. dwóch losowanych pytań z fizyki ogólnej
  2. dwóch losowanych pytań z tematyki oddziału naukowego, w którym kandydat planuje wykonywać swoją rozprawę doktorską

Zestawy pytań dla poszczególnych eksperymentalnych oddziałów:

c) dla kandydatów na kierunki teoretyczne z czterech losowanych pytań z mechaniki kwantowej