Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Zasady przeprowadzenia egzaminu wstępnego na MSD IFJ PAN w rekrutacji 2018/2019

1. Egzamin z fizyki

Część I: (wspólna dla wszystkich kandydatów)

Prezentacja dotychczasowego dorobku naukowego kandydata, a zwłaszcza głównych wyników jego pracy magisterskiej.
Czas prezentacji ograniczony do 5-ciu min.

Ocena z części I egzaminu wchodzi do oceny ogólnej z wagą 0.1.

Dla kandydatów na fizykę teoretyczną:

Część II:

Cztery pytania z mechaniki kwantowej losowane z listy dostępnej na stronie internetowej.
Czas odpowiedzi na pojedyncze pytanie maksymalnie 5 minut.

Ocena odpowiedzi na każde z czterech pytań wchodzi do oceny ogólnej z wagą 0.225.

Dla kandydatów na fizykę doświadczalną:

Część II:

Dwa pytania z Fizyki ogólnej losowane z listy dostępnej na stronie internetowej.
Czas odpowiedzi na pojedyncze pytanie maksymalnie 5 minut.

Ocena odpowiedzi na każde z dwóch pytań wchodzi do oceny ogólnej z wagą 0.25.

Dwa pytania z tematyki oddziału naukowego, w którym kandydat planuje wykonywać swoją rozprawę doktorską losowane z listy dostępnej na stronie internetowej.
Czas odpowiedzi na pojedyncze pytanie maksymalnie 5 minut.

Ocena odpowiedzi na każde z dwóch pytań wchodzi do oceny ogólnej z wagą 0.20.

2. Egzamin z języka angielskiego

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej - wymogiem uzyskania oceny pozytywnej (koniecznej dla dopuszczenia do egzaminu z fizyki) jest uzyskanie co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów.