Wyróżnione

Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

Już wkrótce w IFJ odbędzie się wybór nowego Społecznego Inspektora Pracy. Społeczny Inspektor Pracy to osoba reprezentująca pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Może nim zostać członek jednej z organizacji związkowych, dzialających na terenie IFJ PAN, z co namniej 5-letnim stażem pracy w jednostce naukowo-badawczej i co najmniej 2-letnim stażem pracy w IFJ PAN. Wybory są tajne i bezpośrednie, a może w nich wziąć udział każdy pracownik Instytutu. Zasady przeprowadzenia wyborów dostępne są tutaj. Regulamin wyborów dostepny jest tutaj.

Stanowisko Związku ws. zmiany dodatku za pracę w godzinach nocnych

Skan pisma

Kraków, 18 stycznia 2018

prof. dr hab. Marek Jeżabek
Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk

Szanowny Panie Dyrektorze,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11 stycznia 2018r. KI NSZZ „Solidarność” oraz NZZP w IFJ PAN wspólnie opiniują pozytywnie zmianę § 11 pkt 2 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, o brzmieniu:

„Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia zasadniczego określonego w umowie o pracę. Przy zbiegu uprawnień do dodatku za pracę w porze nocnej i na III zmianie przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej.”

Jednocześnie zwracają uwagę, że praca w porze nocnej jest pracą wymagającą dużo większego wysiłku fizycznego i umysłowego od pracownika, dodatkowo zaburza naturalny zegar biologiczny, co powoduje również objawy zmęczenia pracownika w pracy po okresie pracy w porze nocnej. Obecnie obowiązuje dodatek za pracę w porze nocnej w wysokości 20 % stawki minimalnej (2100 PLN od 1 stycznia 2018) co stanowi okolo 2,39 PLN brutto dodatku za każdą godzine pracy w nocy (19,12 PLN brutto dodatku za dniówkę; 95,6 PLN za tydzień pracy). Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z KP pracownik nie może pracować dłużej niż dwa tygodnie w porze nocnej, a więc wynagrodzenie za pracę w takim okresie nie będzie wyższe od zasadniczego więcej niż o kwotę 191,2 PLN brutto.

Nowe rozwiązanie różnicuje to ze względu na pensję zasadniczą, tzn. pracownik z większym zakresem obowiązków proporcjonalnie wyższą pensją zasadniczą dostanie więcej, (dla pensji zasadniczej 4000 PLN brutto będzie to odpowiednio 4,54 PLN brutto dodatku za godzinę, 36,32 PLN brutto dodatku za dniówkę, 181,6 PLN brutto dodatku za tydzień pracy w porze nocnej, 363,20 PLN brutto dodatku za dwa tygodnie pracy w porze nocnej).

Związki NSZZ „Solidarność” oraz NZZP w IFJ PAN zwracają się z prośbą o rozpatrzenie wyższego 50 % dodatku stawki godzinowej tak, aby był on znacząco odczuwalny dla pracownika pracującego w porze nocnej i rekompensował dużo większy wkład wniesiony podczas pracy.

Łączymy wyrazy szacunku,

Piotr Stopa                                                                                                   Wiktor Parol

/-/                                                                                                                       /-/

Przewodniczący KI NZZ „Solidarność”                              Przewodniczący NZZP

Nr pisma 9/2018

Stanowisko Związku w sprawie zmian do Regulaminu Wynagrodzeń

Kraków, 15 grudnia 2017

prof. dr hab. Marek Jeżabek
Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk

Szanowny Panie Dyrektorze,

W odpowiedzi na Pana pismo do NZZP z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, z przyjemnością informuję, że Pana propozycja zmian w Tabelach Wynagrodzeń spotyka się z akceptacją i poparciem Związku. Obecnie, gdy na rynku brakuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów wzrost maksymalnych stawek wynagrodzeń dla tej grupy umożliwi Instytutowi lepszą konkurencję na rynku pracownika. Jednocześnie obawiamy się, że proponowane stawki minimalne dla kategorii zaszeregowania I-XII
mogą być niezgodne z wchodzącą od 1 stycznia 2018r. ustawową stawką minimalnego wynagrodzenia wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2017r. (Dz. U. Z 2017 r. poz 1747). Uprzejmie prosimy by radcy prawni sprawdzili czy nie będzie to groziło negatywnymi konsekwencjami dla Instytutu.

Łączę wyrazy szacunku,

/-/

Wiktor Parol
Przewodniczący NZZP

Związkowe spotkanie przedświąteczne 11.12.2017 godz. 13:45

Zarząd Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników serdecznie zaprasza na spotkanie przedświąteczne, które rozpoczniemy w poniedziałek 11.12.2017 o godzinie 13:45 w pokoju konferencyjno-śniadaniowym na I piętrze w budynku nr 1 (stary cyklotron). Przy ciastkach i kawie porozmawiamy o tym co się udało zrobić przez ostatnie półrocze. Spotkanie ma charakter otwarty, prócz naszych Członków zachęcamy również osoby zainteresowane naszymi działaniami lub wstąpieniem do Związku.

Uchwały finansowe Zarządu

W dniu 10 października 2017 r Zarząd Związku przyjął uchwały o zarządzaniu finansami Związku oraz o wypłacie świadczeń związkowych. Przyjęto regulamin przyznawania świadczeń związkowych oraz ich wysokość. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Związku obowiązująca obecnie wysokość świadczeń wynosi:

  • z tytułu narodzin lub adopcji dziecka: 600 zł
  • z tytułu utraty pracy przez członka Związku: 600 zł
  • z tytułu odejścia członka Związku na emeryturę: 600 zł
  • z tytułu śmierci członka Związku: 2200 zł
  • z tytułu śmierci współmałżonka: 2200 zł
  • z tytułu innych zdarzeń losowych: do wysokości 600 zł.

Regulamin przyznawania świadczeń związkowych dostępny jest tutaj, a wzór wniosku o udzielenie świadczenia dostępny jest tutaj. Wypełniony wniosek wraz z załączonymi dokumentami uzasadniającymi udzielenie świadczenia należy dostarczyć do jednego z członków Zarządu lub przesłać mailem na adres nzzp@ifj.edu.pl.

Ogłoszenie o wyborze nowych władz Związku

W dniu 17 lipca 2017 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego w Instytucie Fizyki Jądrowej dokonano zmiany nazwy oraz statutu Związku. Jego obecna nazwa brzmi:

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk”

Walne Zgromadzenie dokonało również wyboru nowego Zarządu w składzie:

oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:

Kontakt z Zarządem:

E-mail nzzp@ifj.edu.pl

(lub indywidualnie z członkami Zarządu)

Strona www: http://www.ifj.edu.pl/nzzp