Świadczenia zwiazkowe

Związek udziela swoim członkom wsparcia finansowego w przypadkach losowych. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Związku z dnia 10 października 2017 r. obowiązująca obecnie wysokość świadczeń wynosi:

  • z tytułu narodzin lub adopcji dziecka: 600 zł
  • z tytułu utraty pracy przez członka Związku: 600 zł
  • z tytułu odejścia członka Związku na emeryturę: 600 zł
  • z tytułu śmierci członka Związku: 2200 zł
  • z tytułu śmierci współmałżonka: 2200 zł
  • z tytułu innych zdarzeń losowych: do wysokości 600 zł.

Dokumenty:

Regulamin przyznawania świadczeń związkowych

Wzór wniosku o udzielenie świadczenia

Wypełniony wniosek wraz załączonymi dokumentami uzasadniającymi udzielenie świadczenia należy dostarczyć do jednego z członków Zarządu lub przesłać mailem na adres nzzp@ifj.edu.pl.