Kalendarium (od 2000 roku)

Profesury

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Rok uzyskania tytułu profesora
1 Prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź 2002
2 Prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński 2003
3 Prof. dr hab. Zdzisław Lalowicz 2006
4 Prof. dr hab. Piotr Zieliński 2009
5 Prof. dr hab. Zbigniew Łodziana 2012
6 Prof. dr hab. Maria Bałanda 2012
7 Prof. dr hab. Jerzy Dryzek 2012

Habilitacje

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Rok uzyskania tytułu hab. Tytuł pracy
1 prof. dr hab. Jerzy Dryzek 2000 Charakterystyki procesu anihilacji pozytonów w materii
2 prof. dr hab. Zbigniew Łodziana 2005 Własności tlenku glinu na podstawie obliczeń komputerowych
3 prof. dr hab. Maria Bałanda 2007 Własności relaksacyjne i fazy magnetyczne niskowymiarowych magnetyków molekularnych
4 dr hab. Marta Wolny-Marszałek 2008 Nano-scale interface modification of the Co/Cu system: metallic surface modifiers in the growth of smooth thin films
5 dr hab. Ewa Dryzek 2009 Badania warstwy wierzchniej w aluminium i stopach aluminium za pomocą anihilacji pozytonów i metod komplementarnych
6 dr hab. Przemysław Piekarz 2010 Lattice dynamics in strongly correlated d- and f-electron metals
7 dr hab. Wojciech Zając 2011 The application of selected neutron scattering techniques to the study of short range order in soft matter
8 dr hab. Paweł Jochym 2011 Elastic properties of crystals derived with computational quantum-mechanical methods
9 dr hab. Robert Pełka 2012 Rozwijanie i implementacja modeli fenomenologicznych służących badaniu magnetyków molekularnych
10 dr hab. Jan Łażewski 2012 Rola fononów w układach znajdujących się na granicy stabilności
11 dr hab. Małgorzata Sternik 2012 Dynamika sieci krystalicznej a stabilność kryształów i struktur wielowarstwowych
12 dr hab. Jan Krawczyk 2013 Badanie dynamiki molekularnej w fazach skondensowanych metodą rozpraszania neutronów
13 dr hab. Andrzej Budziak 2013 Przemiany strukturalne i magnetyczne wywołane absorpcją wodoru w związkach ziem rzadkich z manganem o strukturze typu faz Lavesa C14 i C15
14 dr hab. Bogusław Rajchel 2013 Bioaktywne powłoki na powierzchni polietylenu oraz poliuretanu
15 dr hab. Artur Birczyński 2015 Badanie dynamiki molekularnej i przejść fazowych w solach amonowych metodami magnetycznego rezonansu jądrowego
16 dr hab. Piotr Zieliński 2016 Zastosowanie techniki µSR w badaniach własnosci magnetycznych wybranych magnetyków molekularnych
17 dr hab. Małgorzata Kąc 2017 Wpływ kontrolowanej modyfikacji struktury i morfologii planarnych i liniowych nanostruktur metalicznych na ich własności magnetyczne na przykładzie wielowarstw Fe/Cr i nanodrutów Co
18 dr hab. Mirosław Gałązka 2017 Charakterystyka przemian fazowych i dynamiki molekularnej materiałów polarnych
19 dr hab. Ewa Juszyńska-Gałązka 2018 Dynamika i polimorfizm substancji polarnych o różnym stopniu uporządkowania molekuł
20 dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka 2018 Impulsowe naświetlanie laserowe - badanie nierównowagowych warunków otrzymania submikronowych cząstek hybrydowych
21 dr hab. Magdalena Fitta 2019 Efekt magnetokaloryczny i zachowanie krytyczne w magnetykach molekularnych z mostkami cyjankowymi
22 dr hab. Paweł Horodek 2019 Badania profili defektów struktury krystalicznej metodą anihilacji pozytonowej

Doktoraty

Lp. Tytuł Imię i nazwisko
(promotor)
Rok uzyskania tytułu dr Tytuł pracy
1 dr Andrzej Bąk
(M. Massalska-Arodź)
2000 Badanie polimorfizmu i dynamiki n-p-(ethoxybenzylidene)p’-propylaniline (EBPA)
2 dr Jan Łażewski
(K. Parliński)
2001 Własności drgań sieci krystalicznych wybranych kryształów liczone metodami ab initio
3 dr Małgorzata Nowina Konopka
(T. Wasiutyński)
2001 Badanie konformacji cyklohexanolu w różnych fazach krystalicznych
4 dr inż. Piotr Maciej Zieliński
(T. Wasiutyński)
2004 Badanie własności magnetycznych i magnetooptycznych substancji molekularnych
5 dr A.M. Korzeniowska
(Z.Lalowicz)
2005 Deuteronowa relaksacja spinowo-sieciowa widma magnetycznego rezonansu jadrowego czasteczek D2 i CD4 w komorach zeolitow
6 dr Mirosław Gałązka
(P. Zieliński)
2007 Równania stanu w hipotezie skalowania. Zastosowanie do opisu ferroelektryków
7 dr Dariusz Twaróg
(P. Zieliński)
2008 Fale powierzchniowe w auksetykach
8 dr Ewa Juszyńska-Gałązka
(M. Massalska-Arodź)
2009 Badanie polimorfizmu i dynamiki izomerów neoheksanolu
9 dr Katarzyna Jagielska
(P. Zieliński)
2009 Wielomodowy model propagacji fal tętna
10 dr Piotr Tracz
(T. Wasiutyński)
2009 Własności magnetyczne związków opartych o jony kobaltu i oktacyjano-wolframianu
11 dr Mariusz Czapla
(T. Wasiutyński)
2009 Strukturalne i magnetyczne właściwości magnetyków molekularnych opartych o oktacyjanki metali D-elektronowych
12 dr inż. Małgorzata Jasiurkowska
(M. Massalska-Arodź)
2010 Badanie struktury i dynamiki związków szeregu homologicznego izotiocyjanianobifenyli
13 dr Yurii Natanzon
(Zb. Łodziana)
2010 Properties of insulating materials from quantum calculations
14 dr Magdalena Makarewicz-Fitta
(M. Bałanda)
2011 Okta- i heksacyjanki metali przejściowych jako baza dla molekularnych materiałów funkcjonalnych
15 dr Kamil Tokar
(K. Parliński)
2011 Magnesium orhosilicate - high pressure properties and phase diagram from first principles
16 dr Paweł Horodek
(J. Dryzek)
2011 Badania stanu zdefektowania warstwy wierzchniej w żelazie i stali nierdzewnej metodą anihilacji
17 dr Yevhen Zabila
(M. Wolny-Marszałek)
2011 Direct laser interference patterning of FePt and FePd alloys
18 dr Aleksander Polit
(M. Wolny-Marszałek)
2011 Wpływ modyfikacji strukturalnych na anizotropę magnetyczną cienkich warstw Fe/Pd
19 dr Agata Siegel
(K. Parliński)
2012 Crystal structure, electronic properties and lattice dynamics of selected silicate minerals
20 dr Michał Krupiński
(M. Wolny-Marszałek)
2013 Magnetic properties and structure of patterned FePd thin films improved by alloy admixtures
21 dr Agnieszka Karczmarska
(M. Wolny-Marszałek)
2013 Optymalizacja procesu wytwarzania warstw diamentowych metodą CVD dla termoluminescencji
22 dr Natalia Osiecka
(M. Massalska-Arodź)
2014 Wybrane zasady Schiffa - badanie struktury i dynamiki
23 dr Sylwia Lewicka
(J. Dryzek)
2014 Anihilacja par elektron-pozyton w ultra silnych polach magnetycznych
24 dr Marcin Perzanowski
(M. Wolny-Marszałek)
2014 Modyfikacja własności strukturalnych domieszkowanych cienkowarstwowych układów FePd przy użyciu lasera
25 dr Łukasz Kolek
(M. Massalska-Arodź)
2015 Badanie dynamiki przejść fazowych w wybranych ciekłych kryształach z fazą ferroelektryczną
26 dr Piotr Konieczny
(T. Wasiutyński)
2015 Badania właściwości magnetycznych nowych magnetyków molekularnych modyfikowanych za pomocą domieszkowania oraz ciśnienia hydrostatycznego
27 dr Krzysztof Siemek
(J. Dryzek)
2015 Anihilacja pozytonów w stopach aluminium z wydzieleniami nanocząstek cyny, ołowiu, indu i złota oraz własności mechaniczne i trybologiczne tych stopów
28 dr Tomasz Rozwadowski
(M. Massalska-Arodź)
2016 Wpływ ciśnienia na polimorfizm i dynamikę w 4-butylobenzoesanie 4-cyjano-3-fluorofenylu
29 dr Paweł Sobieszczyk
(P. Zieliński)
2016 Wpływ krzywizny, struktury podłoża i warstwy wierzchniej na propagację fal i rezonansów na powierzchniach oraz złączach materiałów sprężystych
30 dr Maciej Sarnek
(E. Dryzek)
2016 Anihilacja pozytonów w badaniach żelaza i stali odkształconych plastycznie
31 dr Alexey Maximenko
(M. Wolny-Marszałek)
2017 Nanopatterning of the magnetic FePd and CoPd thin films by the perforated oxide templates
32 dr Marcin Gajewski
(R. Pełka)
2017 Właściwości magneto-termiczne wybranych magnetyków molekularnych opartych na oktacyjankach metali grup przejściowych
33 dr Marcin Majka
(P. Zieliński)
2017 Modeling of steady and pulsatile flow in selected parts of the cardiovascular system under physiological and pathological conditions
34 dr Joanna Depciuch
(M. Parlińska-Wojtan)
2017 Spektroskopowa identyfikacja zmian w równowadze fosfolipidowo-białkowej podczas depresji
35 dr Dominika Kuźma
(P. Zieliński)
2018 Spin dynamics in inhomogeneous and defected low dimensional systems
36 dr Amanda Bartkowiak
(M. Wolny-Marszałek)
2018 Studies on structure, morphology and biocompatibility of hydroxyapatite coatings hydrothermally synthesized on nanopatterned substrates
37 dr Grzegorz Gruzeł
(M. Parlińska-Wojtan)
2019 PtRhNi/SnO2 3D catalyst for electrochemical oxidation of ethanol: synthesis and physicochemical characterization
38 dr Elżbieta Drzymała
(M. Parlińska-Wojtan)
2019 Trójskładnikowy katalizator Pt/Re/SnO2/C do elektrochemicznego utleniania etanolu: synteza i charakteryzacja fizykochemiczna