Tematy prac doktorskich

Tematy prac doktorskich oferowanych w ramach Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024:

 1. dr hab. Magdalena Fitta „Wyznaczanie stanów elektronowych w bistabilnych magnetykach molekularnych” [ang. „Determination of electronic states of bistable molecular magnets”] – szczegóły
 2. dr hab. inż. Michał Krupiński „Niekolinearne tekstury spinowe w metalicznych materiałach hybrydowych” [ang. „Noncollinear spin textures in hybrid metallic materials”] – szczegóły
 3. dr hab. Ewa Juszyńska-Gałązka „Badanie właściwości fizykochemicznych deuterowanych ciekłych kryształów o zwiększonej fotochemicznej stabilności” [ang. „Studies on physicochemical properties of deuterated liquid crystals with increased photochemical stability”] – szczegóły
 4. dr hab. Ewa Juszyńska-Gałązka „Wpływ budowy molekularnej i przestrzennej na mikroskopowe i makroskopowe własności farmaceutyków” [ang. „Influence of molecular and spatial structure on microscopic and macroscopic properties of drugs”] – szczegóły
 5. Prof. dr hab. Zbigniew Łodziana „Wielowartościowe przewodniki jonowe” [ang. „Multivalent ionic conductors”] – szczegóły
 6. Prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan „Obserwacje in situ dynamicznych procesów, takich jak absorpcja, miejsce akumulacji i interakcja między nanocząstkami złota o różnej wielkości i kształcie, a żywymi komórkami w środowisku ciekłym bezpośrednio w mikroskopie Nanolive 3D CX-A” [ang. „In situ observations of dynamic processes such as: absorption, accumulation place and interaction of gold nanoparticles having different sizes and shapes, with living cells, in liquid environments directly in the Nanolive 3D CX-A microscope”] – szczegóły
 7. Prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan „Analiza stabilności fazowej, termicznej, czasowej i chemicznej układów nanocząstka-ligand mających zastosowanie jako nośniki leków” [ang. „Analysis of the phase, thermal, time and chemical stability of nanoparticle-ligand systems used as drug carriers”] – szczegóły
 8. Prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan „Mikroskopia Nanolive 3D w połączeniu ze spektroskopią FTIR -ATR pyłków i miodów, jako narzędzie do identyfikacji monopyłkowych miodów” [ang. „Nanolive 3D microscopy combined with FTIR-ATR spectroscopy of pollen and honey as tools for unifloral honey authentication”] – szczegóły
 9. dr hab. Robert Pełka „Modelowanie własności fizycznych magnetyków molekularnych” [ang. „Modelling of physical properties of molecular magnets”] – szczegóły
 10. dr hab. Andrzej Ptok „Badanie ab initio stanów powierzchniowych indukowanych nietrywialną topologią” [ang. „Ab initio study of the surface states induced by non-trivial topology”] – szczegóły
 11. dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka „Cząstki kompozytowe oparte na krzemie i jego związkach – synteza laserowa, własności strukturalne i optyczne” [ang. „Composite particles based on silicon and its compounds - laser synthesis, structural and optical properties”] – szczegóły
 12. dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka „Kompozyty ferrytowo/polimerowe – synteza laserowa, własności strukturalne, magnetyczne i ich potencjalne zastosowania w ogniwach paliwowych” [ang. „Ferrite/polymer composites - laser synthesis, structural, magnetic properties and their potential applications in fuel cells”] – szczegóły
 13. dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka „Cząstki ferrytowe – synteza laserowa, własności strukturalne, magnetyczne i ich możliwa aplikacja biosensoryczna” [ang. „Ferrite particles - laser synthesis, structural and magnetic properties and their possible biosensor application.”] – szczegóły
 14. dr hab. Żaneta Świątkowska-Warkocka „Badanie heterozłączy schemat typu- Z Mo-TiO2/Grafen/Ce i P-SrTiO3 Nano Piezo-Fotokatalizatory: Eksperyment i symulacje DFT” [ang. „Study the Z-scheme hetrojunction of Mo-TiO2/Graphene/Ce & P- SrTiO3 Nano Piezo-Photocatalyst: Experimental and DFT simulations”] – szczegóły
 15. dr hab. Piotr M. Zieliński „Badanie możliwości zwiększenia stabilności amorficznej formy leków, stosowanych w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego, za pomocą mezoporowatej krzemionki” [ang. „Investigating possibility of increasing the stability of amorphous pharmaceutical formulations, used in the treatment of pulmonary arterial hypertension, with mesoporous silica”] – szczegóły