Tematyka badań

BADANIA BIOMEDYCZNE

Zlokalizowana spektroskopia MR, neurochemia

Ta technika umożliwia otrzymanie widma z wybranego obszaru badanego obiektu. W tym przypadku MRS została użyta do badania poziomu metabolitów w mózgu szczura w zwierzęcym modelu anoreksji. Na obrazku przedstawiono lokalizację wokseli, z których mierzone jest widmo: w podwzgórzu (kolor żółty) i w pniu mózgu (kolor czerwony). Poniżej przykładowe widma z tych regionów.
Kontakt: Dr Krzysiek Jasiński
Współpraca: Katedra Patofizjologii CMUJ
Publikacja:Hypothalamic and brain stem neurochemical profile in anorectic rats after peripheral administration of kisspeptin‐10 using 1H‐nmr spectroscopy in vivo

ŚRODKI KONTRASTOWE

Opracowanie dedykowanych środków kontrastowych do wczesnej diagnozy nowotworu prostaty przy pomocy obrazowania rezonansem magnetycznym

Rak prostaty jest najbardziej rozpowszechnioną i drugą najczęstszą przyczyną zgonów wywołanych przez nowotwory. Obecnym standardem w jego wykrywaniu jest badanie stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA) oraz badanie proktologiczne. Jednakże testy te dają często mylne wyniki. Skutkuje to dodatkowymi wizytami u lekarzy, biopsjami prostaty, niepotrzebnymi naświetleniami a nawet usunięciem prostaty. Ultrasonografia gruczołu krokowego, tomografia komputerowa, pozytronowa tomografia emisyjna i obrazowanie rezonansowe są również stosowane w diagnozowaniu i określaniu stopnia zaawansowania raka prostaty, jednak mają ograniczoną wartość, głównie z powodu niskiej czułości i swoistości w wykrywaniu tkanek nowotworowych i przerzutów do węzłów chłonnych.
Z tego właśnie powodu zajęłam się wraz z grupa polsko- kanadyjskich naukowców opracowaniem metody, która poprawi jakość określania stopnia zaawansowania raka prostaty poprzez skuteczniejsze wykrywanie komórek rakowych jednocześnie eliminując przypadki niepotrzebnego leczenia i niepotrzebnych biopsji. W celu opracowania takiej metody proponuję wykorzystanie najnowszych zdobyczy nanotechnologii oraz charakterystycznych właściwości komórek nowotworowych prostaty. Opracowujemy celowany środek kontrastowy, który pozwala na lokalizację małych guzόw prostaty. Składa się z superparamanetycznych nanocząstek typu rdzeń/powłoka skracających jednocześnie oba czasy relaksacji T1 i T2, połączonych ze swoistym przeciwciałem dla antygenu prostaty (PSMA). Zgodnie z wynikami naszych badań, obserwujemy jego większe nagromadzenie w komórkach raka prostaty, co czyni go doskonałym znacznikiem chorobowym. Badamy również toksyczność i biodystrybucję nowego środka kontrastowego. Badania ex vivo wykonujemy na mysim modelu nowotworu prostaty, który obrazujemy przy pomocy systemu do obrazowania rezonansem magnetyczny 9.4T.


Kontakt: Dr hab. Barbara Błasiak
Grant: Harmonia
Współpraca: Uniwersytet w Victorii, Kanada.

Obrazowanie molekularne nowotworów mózgu i piersi.

Obrazowanie molekularne rezonansem magnetycznym stanowi innowacyjną technikę badawczą zapewniającą znacznie lepszą rozdzielczość przestrzenną niż pozostałe techniki obrazowe. Bazuje ono na tzw. celowanych środkach kontrastowych, które mogą składać się z superparamagnetycznych, paramagnetycznych nanocząstek wiążących się ze specyficznymi białkami komórkowymi przez aktywne biologicznie kompleksy np. przeciwciała. Zastosowanie tej techniki było możliwe dzięki ostatnim osiągnięciom w dziedzinie nanotechnologii, które umożliwiły powtarzalne wytwarzanie nanocząstek o kontrolowanych właściwościach fizycznych i chemicznych, takich jak ich wielkości, kształt i właściwości powierzchniowe. W prowadzonych baniach skupiamy się na obrazowaniu najgroźniejszego nowotworu mózgu jakim jest glejak a także potrójnie ujemny nowotwór piersi(TNBC). Badamy właściwości magnetyczne nanocząstek mierząc ich czasy relaksacji T1 i T2 przy użyciu systemu do obrazowania rezonansem magnetycznym 9.4T. Wyselekcjonowane nanocząstki łączymy ze znacznikami biologicznymi nacelowanymi na receptory nowotworowe. Eksperymenty in- vivo przeprowadzamy na myszach pozbawianych układu immunologicznego u których zaimplantowane zostały guzy. Zwierzęta te obrazujemy przed i po podaniu celowanych (z przeciwciałami) i niecelowanych (bez przeciwciał) środków kontrastowych. Eksperymenty kończymy analizą uzyskanych danych i badaniami histopatologicznymi.

Kontakt: Dr hab. Barbara Błasiak
Współpraca: Uniwersytet w Calgary, Uniwersytet w Wiktorii, Uniwersytet w Ottawie, Uniwesytet w Edmonton, Uniwersytet Yang Ming w Tajpeji, Wydział Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, Instytut Hotchkiss Brain w Calgary.

Publikacje:
Bifunctional pyrrolidin-2-one terminated manganese oxide nanoparticles for combined magnetic resonance and fluorescence imaging.
Validation of Inner, Second, and Outer Sphere Contributions to T1 and T2 Relaxation in Gd3+-Based Nanoparticles Using Eu3+ Lifetime Decay as a Probe.
LyP-1 Conjugated Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging of triple negative breast cancer.
Synthesis, characterization, and application of PEGylated transition metal ferrite nanoparticles as T2 contrast agents for high-field MRI.
A Quadrature Volume RF Coil for Vertical B0 Field Open MRI System.
Maltol-functionalized Fe3O4 nanoparticles as high field T2 magnetic resonance imaging contrast agents.
Design and Regulation of NaHoF4 and NaDyF4 Nanoparticles for High-Field Magnetic Resonance Imaging.
An RF breast coil for 0.2T MRI.
Hyperpolarized MRI agents, the future.
Molecular susceptibility weighted imaging of the glioma rim in a mouse model.
Application of nanoparticles for MRI cancer diagnosis and therapy. Review.
Comparison of T2 and T2* weighted MR molecular imaging of a mouse model of glioma.
NaDyF4 Nanoparticle: NaDyF4 nanoparticles: a Highly Efficient T2 Contrast Agent for Ultra-High Field Magnetic Resonance Imaging.
Cation exchange: a facile method to make NaYF4:Yb, Tm-NaGdF4 core-shell nanoparticles with a thin, tunable, and uniform shell.
A comparison of MR imaging of a mouse model of glioma at 0.2T and 9.4T.
Evaluation of brain tumor vessels specific contrast agents for glioblastoma imaging.
The effect of coating of Fe3O4/silica core/shell nanoparticles on T2 relaxation time at 9.4.
Detection of T2 changes in an early mouse brain tumor.
An optimized solenoidal head radiofrequency coil for low-field magnetic resonance imaging.

Mózg i rdzeń kręgowy
Zastosowanie obrazowania tensora dyfuzji w rdzeniu kręgowym do wczesnej diagnostyki pacjentów z urazami odcinka szyjnego kręgosłupa

Funkcjonalne obrazowanie MR aktywności neuronów (fMRI) i obrazowanie MR tensora dyfuzji (DTI) w rdzeniu kręgowym Zastosowanie w diagnostyce urazów rdzenia kręgowego

Badanie procesów leczenia i zapobiegania neurotoksycznym i niedokrwiennym uszkodzeniom mózgu na modelu zwierzęcym (szczur) in vivo przy pomocy obrazowania MR dyfuzji i spektroskopii MR

Badanie neuropatologii mózgu na modelach zwierzęcych metodami MRI/MRS

Serce
Zastosowanie obrazowania MR do badania mechanizmów niewydolności serca na modelu myszy transgenicznej in vivo

Mięśnie
Ustalenie wpływu przedwysiłkowego zakwaszenia/alkalizacji na kinetykę konsumpcji tlenu, tempo utylizacji fosfokreatyny i potencjał fosforylacyjny w początkowej fazie wysiłku, jak również w stanie stacjonarnym mięśni szkieletowych człowieka przy pomocy zlokalizowanej spektroskopii MR na jądrach31P

Leki
Badanie flotacyjnych postaci leków o przedłużonym działaniu przy pomocy obrazowania MRI

Badanie rozprzestrzeniania podawanych lokalnie cytostatyków w schorzeniach nowotworowych mózgu na modelu zwierzęcym przy pomocy obrazowania MRI i spektroskopii zlokalizowanej na jądrach19F

Techniki obrazowania
Opracowanie metod obrazowania dyfuzji bazujących na szybkim echu spinowym

Opracowanie szybkich metod obrazowania i spektroskopii MR opartych na technologii równoległego obrazowania

Opracowanie i zastosowanie metodologii obrazowania przestrzennego zębów w warunkach in vitro

Modelowanie zjawisk fizycznych
Zastosowanie metody elementów skończonych (MES) do symulacji zjawisk fizycznych ze szczególnym naciskiem na elektromagnetyzm wyskich i niskich częstości

Symulacje oprzyrządowania MRI (cewki RF, cewki gradientowe, magnesy)