Research

TEMATYKA BADAŃ

Mózg i rdzeń kręgowy
Zastosowanie obrazowania tensora dyfuzji w rdzeniu kręgowym do wczesnej diagnostyki pacjentów z urazami odcinka szyjnego kręgosłupa

Funkcjonalne obrazowanie MR aktywności neuronów (fMRI) i obrazowanie MR tensora dyfuzji (DTI) w rdzeniu kręgowym Zastosowanie w diagnostyce urazów rdzenia kręgowego

Badanie procesów leczenia i zapobiegania neurotoksycznym i niedokrwiennym uszkodzeniom mózgu na modelu zwierzęcym (szczur) in vivo przy pomocy obrazowania MR dyfuzji i spektroskopii MR

Badanie neuropatologii mózgu na modelach zwierzęcych metodami MRI/MRS

Serce
Zastosowanie obrazowania MR do badania mechanizmów niewydolności serca na modelu myszy transgenicznej in vivo

Mięśnie
Ustalenie wpływu przedwysiłkowego zakwaszenia/alkalizacji na kinetykę konsumpcji tlenu, tempo utylizacji fosfokreatyny i potencjał fosforylacyjny w początkowej fazie wysiłku, jak również w stanie stacjonarnym mięśni szkieletowych człowieka przy pomocy zlokalizowanej spektroskopii MR na jądrach31P

Leki
Badanie flotacyjnych postaci leków o przedłużonym działaniu przy pomocy obrazowania MRI

Badanie rozprzestrzeniania podawanych lokalnie cytostatyków w schorzeniach nowotworowych mózgu na modelu zwierzęcym przy pomocy obrazowania MRI i spektroskopii zlokalizowanej na jądrach19F

Techniki obrazowania
Opracowanie metod obrazowania dyfuzji bazujących na szybkim echu spinowym

Opracowanie szybkich metod obrazowania i spektroskopii MR opartych na technologii równoległego obrazowania

Opracowanie i zastosowanie metodologii obrazowania przestrzennego zębów w warunkach in vitro

Modelowanie zjawisk fizycznych
Zastosowanie metody elementów skończonych (MES) do symulacji zjawisk fizycznych ze szczególnym naciskiem na elektromagnetyzm wyskich i niskich częstości

Symulacje oprzyrządowania MRI (cewki RF, cewki gradientowe, magnesy)