Projekty badawcze

W trakcie realizacji

Projekt badawczy Sonata NCN ST5
„Trójwymiarowa (3D) dozymetria na bazie optycznie stymulowanej luminescencji – w kierunku wysokorozdzielczej radioterapii protonowej”, ker. M. Sądel, 2022-2025

Projekt badawczy międzynarodowy HORIZON EUROPE
„PrIO – Preparation of ITER Operation”, kier. zadania M. Kłosowski, 2021-2027

Projekt badawczy NCN OPUS ST9
„Badanie ekspozycji na promieniowanie kosmiczne astronautów w czasie lotu na orbitę Księżyca – udział w eksperymencie MARE w ramach misji Artemis-1”, kier. P. Bilski, 2021 – 2025;

Projekt badawczy NCN OPUS ST10
„Weryfikacja fundamentalnych zasad datowania luminescencyjnego – efekt mocy dawki i alternatywne modele ekscytacji radiacyjnej.”, projekt realizowany w ramach konsorcjum, kier. ze strony IFJ P. Bilski, 2019 – 2024;

Zakończone (od 2014)

Projekt badawczy NCN PRELUDIUM ST5
„Wpływ temperatury na fotoluminescencję kryształów fluorku litu”, kier. M. Sankowska, 2021-2023;

Projekt badawczy NCN OPUS ST8
„Nowoczesne kompozytowe detektory scyntylacyjne i termoluminescencyjne na bazie struktur epitaksjalnych ortokrzemianów i granatów.”, projekt realizowany w ramach konsorcjum, kier. ze strony IFJ P. Bilski, 2019 – 2023;

Projekt badawczy FNP Homing/2017-4/38
„Przestrzenna dozymetria radiacyjna wysokiej precyzji z wykorzystaniem optycznie stymulowanej luminescencji”, kier. M. Sądel, 2018 – 2022;

Projekt badawczy NCN OPUS ST8
„Dualna metoda pomiaru dawek promieniowania jonizującego w czasie rzeczywistym w oparciu o wysokoczułe kryształy luminescencyjne”, kier. B. Marczewska, 2017 – 2021;

Projekt badawczy międzynarodowy EUROFUSION EU Horizon 2020
„Experiments for neutron transport & activation code validation NEXP”, koord. ze strony Polski B. Obryk, 2014 – 2020

Projekt badawczy NCN OPUS ST8
„Nowe ekrany scyntylacyjne na bazie warstw monokrystalicznych mieszanych perowskitów i tlenków”, projekt realizowany w ramach konsorcjum, kier. ze strony IFJ P. Bilski, 2017 – 2020;

Działanie naukowe NCN MINIATURA-2
„Wysokoczułe kryształy luminescencyjne na bazie mieszanych perowskitów i tlenków otrzymywane metodą mikrowyciągania”, kier. W. Gieszczyk, 2018 – 2019;

Projekt badawczy NCN OPUS ST8
„Kryształy fluorku litu – wytwarzanie, optymalizacja oraz badanie luminescencji, dla innowacyjnej metody detekcji i mikro-obrazowania promieniowania jonizującego”, kier. P. Bilski, 2016 – 2019;

Projekt badawczy MNiSW Iuventus Plus
„Wysokoczułe luminescencyjne detektory promieniowania jonizującego na bazie fosforanu litowo-magnezowego wytwarzane techniką Micro Pulling Down”, kier. W. Gieszczyk, 2015 – 2017;

Projekt badawczy NCN PRELUDIUM ST8
„Właściwości luminescencyjne kryształów Al2O3 otrzymywanych metodą Micro- Pulling Down”, kier. D. Kulig, 2015 – 2017;

Projekt badawczy MNiSW Iuventus Plus
„Analiza i modelowanie kinetyki procesów luminescencyjnych w kryształach wytworzonych metodą Micro-Pulling-Down „, kier. A. Kilian (Twardak), 2015 – 2016;

Projekt badawczy NCN SONATA ST2
„Nowoodkryte zjawisko wysokodawkowej i wysokotemperaturowej emisji termoluminescencyjnej: badanie mechanizmu i zastosowanie do pomiarów wokół LHC”, kier. B. Obryk, 2014 – 2017;

Projekt badawczy NCN HARMONIA ST9
„Rozkład przestrzenny dawki promieniowania kosmicznego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej – DOSIS-3D”, kier. P. Bilski, 2013 – 2016;

Projekt badawczy NCN OPUS ST5
„Nowe kryształy luminescencyjne otrzymane metodą Micro-Pulling-Down do pomiarów dawek promieniowania jonizującego: badanie procesów wytwarzania oraz charakteryzacja właściwości”, kier. B. Marczewska, 2013 – 2016;

Projekt badawczy NCN PRELUDIUM ST8
„Luminescencyjne detektory promieniowania jonizującego na bazie kryształów krzemianowych”, kier. A. Kilian (Twardak), 2013 – 2015;

Projekt badawczy NCBiR Program Badań Stosowanych
„Modułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej”, kier. P. Bilski, 2012 – 2016;

Projekt badawczy NCN OPUS ST2
„Wydajność detektorów luminescencyjnych na protony dla pomiarów dawki promieniowania kosmicznego na orbicie Ziemi oraz w dozymetrii wiązek akceleratorowych”, kier. P. Bilski, 2011 – 2014;

Projekt strategiczny NCBiR „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej: Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej”
„Opracowanie metod dozymetrycznych dla wysokich dawek w mieszanych polach promieniowania przy użyciu pasywnych detektorów luminescencyjnych”, kier. P. Bilski, 2011 – 2014