Granty

Projekty badawcze w trakcie realizacji

Kriokonity jako wskaźnik zanieczyszczeń antropogenicznych w lodowcach wysokogórskich, Narodowe Centrum Nauki, 2018/31/B/ST10/03057, 2019-2022, kierownik projektu dr hab. Edyta Łokas prof. IFJ PAN

Dynamika zmian wybranych radionuklidów w powietrzu na Spitsbergenie wobec postępującej transformacji środowiska arktycznego, Narodowe Centrum Nauki, 2021/43/D/ST10/02049, 2021-2023, kierownik projektu dr Anna Cwanek

Depozycja wybranych markerów mineralnych i geochemicznych w torfowiskach północnej hemisfery jako narzędzie do określeni a cezury czasowej antropocenu (EARTH – ANTHROPOCENE). Narodowe Centrum Nauki 2017/27/B/ST10/00428, 2018-2022, kierownik projektu dr Barbara Fiałkiewicz-Kozieł, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zmiany czy odporność? Wieloaspektowe badania zmian populacji roślin podczas późnego Holocenu w arktycznej Alasce. Narodowe Centrum Nauki 2019/35/B/ST10/00367,2020-2023, kierownik projektu dr hab. Mariusz Gałka, Uniwersytet Łódzki

Bioakumulacja izotopów promieniotwórczych oraz ich wpływ na populacje organizmów w strefie supraglacjalnej lodowców. Diamentowy Grant MNiSW, kierownik projektu mgr Jakub Buda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

The transdisciplinary project „Earth Indices. Evidence and Experiment” is part of the „Anthropocene Curriculum” and is to be realized in Berlin in May 2022.

Zrealizowane projekty badawcze

Ocena wewnętrznych skażeń izotopem 99mTc personelu medycznego wykonującego zabiegi scyntylografii perfuzyjno – wentylacyjnej płuc. Narodowe Centrum Nauki, 2018/31/D/NZ7/02217, 2019-2022, kierownik projektu dr Kamil Brudecki

Źródła i poziomy skażeń promieniotwórczych w porostach i mchach z obszrów lądowych zachodniej Arktyki, Narodowe Centrum Nauki, 2015/17/N/ST10/03121, 2016-2019, kierownik projektu dr Anna Cwanek

Kriokonity w obszarach polarnych i ich rola w akumulacji zanieczyszczeń atmosferycznych, Narodowe Centrum Nauki, NCN 2016/21/B/ST10/02327, 2017-2019, kierownik projektu dr hab. Edyta Łokas prof. IFJ PAN

Radioactive environment of the European Arctic on the verge of change, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, POMOST/2010-2/9, 2011-2014, kierownik projektu dr hab. Edyta Łokas prof. IFJ PAN

Oszacowanie narażenia radiologicznego 131-I pracowników zakładów medycyny nuklearnej oraz rodzin pacjentów poddanych zabiegom medycznym z wykorzystaniem tego radiofarmaceutyku. Ocena czystości radionuklidowej 131-I poddawanego pacjentom. Narodowe Centrum Nauki, 2014/15/B/NZ7/00925, 2015-2018, kierownik projektu dr Kamil Brudecki

Sedymentacja pozakorytowa w dolinie Wisły w świetle analiz litofacjalnych, luminescencyjnych, geochemicznych i radioizotopowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N306 424834, 2008-2012, kierownik: dr Jacek Szmanda, wykonawca dr hab. Edyta Łokas prof. IFJ PAN

Depozycja metali ciężkich i zmiany paleośrodowiskowe w wybranych torfowiskach z południowo-zachodniej Polski, Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/ST10/02579, 2011-2014, kierownik: dr Barbara Fiałkiewicz Kozieł, wykonawca dr hab. Edyta Łokas prof. IFJ

Opracowanie i weryfikacja nowej metodyki oznaczania koncentracji ołowiu Pb-210 w osadach, glebach i torfach za pomocą spektrometrii gamma na potrzeby badań środowiskowych, Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/B/ST10/07127, 2011-2014, kierownik: dr Przemysław Wachniew, wykonawca dr hab. Edyta Łokas prof. IFJ

Sztuczne radionuklidy w badaniach zmian środowiska polarnego, Projekt Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N525 461936, 2009-2011
kierownik projektu dr hab. Edyta Łokas prof. IFJ PAN