Granty

Projekty badawcze w trakcie realizacji

Pokłosie zanieczyszczenia norweskich lodowców radionuklidami pochodzenia atmosferycznego, Narodowe Centrum Nauki, 2021/43/O/ST10/02428, 2023-2027, kierownik projektu dr hab. inż. Edyta Łokas prof. IFJ PAN

Dynamika zmian wybranych radionuklidów w powietrzu na Spitsbergenie wobec postępującej transformacji środowiska arktycznego, Narodowe Centrum Nauki, 2021/43/D/ST10/02049, 2021-2023, kierownik projektu dr Anna Cwanek

Zmiany czy odporność? Wieloaspektowe badania zmian populacji roślin podczas późnego Holocenu w arktycznej Alasce. Narodowe Centrum Nauki 2019/35/B/ST10/00367, 2020-2023, kierownik projektu dr hab. Mariusz Gałka, Uniwersytet Łódzki

Bioakumulacja izotopów promieniotwórczych oraz ich wpływ na populacje organizmów w strefie supraglacjalnej lodowców. Diamentowy Grant MNiSW, kierownik projektu mgr Jakub Buda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrealizowane projekty badawcze

Kriokonity jako wskaźnik zanieczyszczeń antropogenicznych w lodowcach wysokogórskich, Narodowe Centrum Nauki, 2018/31/B/ST10/03057, 2019-2022, kierownik projektu dr hab. Edyta Łokas prof. IFJ PAN

Depozycja wybranych markerów mineralnych i geochemicznych w torfowiskach północnej hemisfery jako narzędzie do określeni a cezury czasowej antropocenu (EARTH – ANTHROPOCENE). Narodowe Centrum Nauki 2017/27/B/ST10/00428, 2018-2022, kierownik projektu dr Barbara Fiałkiewicz-Kozieł, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

The transdisciplinary project „Earth Indices. Evidence and Experiment” is part of the „Anthropocene Curriculum” and is to be realized in Berlin in May 2022.

Oznaczanie 135Cs, 137Cs i 90Sr izotopów promieniotwórczych w próbkach środowiskowych i ich mobilność w ekosystemie lodowcowym, Narodowe Centrum Nauki, 2021/05/X/ST10/01260, 2021-2022, kierownik projektu dr Katarzyna Kołtonik

Ocena wewnętrznych skażeń izotopem 99mTc personelu medycznego wykonującego zabiegi scyntylografii perfuzyjno – wentylacyjnej płuc. Narodowe Centrum Nauki, 2018/31/D/NZ7/02217, 2019-2022, kierownik projektu dr Kamil Brudecki

Źródła i poziomy skażeń promieniotwórczych w porostach i mchach z obszrów lądowych zachodniej Arktyki, Narodowe Centrum Nauki, 2015/17/N/ST10/03121, 2016-2019, kierownik projektu dr Anna Cwanek

Kriokonity w obszarach polarnych i ich rola w akumulacji zanieczyszczeń atmosferycznych, Narodowe Centrum Nauki, NCN 2016/21/B/ST10/02327, 2017-2019, kierownik projektu dr hab. Edyta Łokas prof. IFJ PAN

Radioactive environment of the European Arctic on the verge of change, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, POMOST/2010-2/9, 2011-2014, kierownik projektu dr hab. Edyta Łokas prof. IFJ PAN

Oszacowanie narażenia radiologicznego 131-I pracowników zakładów medycyny nuklearnej oraz rodzin pacjentów poddanych zabiegom medycznym z wykorzystaniem tego radiofarmaceutyku. Ocena czystości radionuklidowej 131-I poddawanego pacjentom. Narodowe Centrum Nauki, 2014/15/B/NZ7/00925, 2015-2018, kierownik projektu dr Kamil Brudecki

Sedymentacja pozakorytowa w dolinie Wisły w świetle analiz litofacjalnych, luminescencyjnych, geochemicznych i radioizotopowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N306 424834, 2008-2012, kierownik: dr Jacek Szmanda, wykonawca dr hab. Edyta Łokas prof. IFJ PAN

Depozycja metali ciężkich i zmiany paleośrodowiskowe w wybranych torfowiskach z południowo-zachodniej Polski, Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/D/ST10/02579, 2011-2014, kierownik: dr Barbara Fiałkiewicz Kozieł, wykonawca dr hab. Edyta Łokas prof. IFJ

Opracowanie i weryfikacja nowej metodyki oznaczania koncentracji ołowiu Pb-210 w osadach, glebach i torfach za pomocą spektrometrii gamma na potrzeby badań środowiskowych, Narodowe Centrum Nauki, 2011/01/B/ST10/07127, 2011-2014, kierownik: dr Przemysław Wachniew, wykonawca dr hab. Edyta Łokas prof. IFJ

Sztuczne radionuklidy w badaniach zmian środowiska polarnego, Projekt Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N525 461936, 2009-2011
kierownik projektu dr hab. Edyta Łokas prof. IFJ PAN