Działalność popularyzatorska

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Popularyzacja wiedzy, jednej z najtrudniejszych nauk jaką jest fizyka, od zawsze była ważnym elementem aktywności Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Z jednej strony to dzielenie się pasją do nauki naszych pracowników i doktorantów, z drugiej natomiast to przekazywanie wartościowych treści tworzonych dla szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, którzy mają wpływ na kształtowanie kierunków rozwoju nauki.

Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w intensywną działalność popularyzacyjną, aktywnie uczestniczymy w regularnie odbywających się publicznych imprezach popularyzujących naukę zakrojonych na szeroką skalę, organizowanych wspólnie z innymi instytucjami naukowymi oraz przygotowywanych samodzielnie.

Nasze aktywności szerzymy w szkołach poprzez spotkania z uczniami i nauczycielami, organizujemy pokazy i konkursy dla dzieci i młodzieży.

Ponadto, prowadzimy aktywną działalność na portalach społecznościowych: Facebook czy YouTube, zamieszczając informacje i filmy dotyczące naszej działalności i bieżących wydarzeń popularyzatorskich.

Nasi pracownicy często zapraszani są przez różne instytucje nauki i kultury do wygłaszania wykładów popularyzatorskich, udziału w panelach dyskusyjnych i przeprowadzania ćwiczeń laboratoryjnych. Współpracujemy również z mediami, publikując swoje teksty na serwisach i blogach popularnonaukowych, czy też występując w telewizji lub w audycjach radiowych.