W labiryncie nauki (In the labyrinth of science)

[Українська версія]

15:00 - 22:00 (ostatnie wejście 21:30)

Zwiedzanie wybranych pracowni i laboratoriów Instytutu (Visiting selected laboratories of the Institute)

* Obowiązkowa rejestracja (Mandatory registration)

Grupy zorganizowane (min. 10, max. 15 osób): zwiedzanie w godzinach 15:00 - 18:00 - obowiązkowa rejestracja mailowa (wg kolejności zgłoszeń):
- email: mnn@ifj.edu.pl

Organized groups (min. 10, max. 15 people): visiting from 3 p.m. to 6 p.m. - obligatory e-mail registration (according to the order of applications):
- email: mnn@ifj.edu.pl

Rozpoczęcie rejestracji: 22.09.2022 r., od godz. 9:00

Registration start: September 22, 2022, from 9:00 am

Zwiedzanie indywidualne (zwiedzanie od godz. 18:00): rejestracja na miejscu w dniu 30 września w recepcji od godz. 15:00

Other visitors (visiting from 6 p.m.): registration on the spot on September 30 at the reception from 15:00

Historia Krakowskich Cyklotronów (U-48, U-120, AIC-144) History of Krakow Cyclotrons

ZOBACZ FILM

Godzina: 15:00-22:00, Budynek nr 1

Wyprawa w przeszłość IFJ PAN.Wystawa starych przyrządów pomiarowych, elementów komputerów, zdjęć. Można zobaczyć, jak powstawał nasz Instytut, jak uprawiano w nim naukę, jakich przyrządów używano, a także za pomocą jakich urządzeń dokonywano obliczeń. Ekspozycja ulokowana jest w budynku, zbudowenego w IFJ i działającego od 2000 roku cyklotronu AIC144, w pomieszczeniach które same w sobie stanowią historię Instytutu. Wszystkich zainteresowanych historią zapraszamy na wycieczkę w przeszłość i teraźniejszość

A trip into the past IFJ PAN. An exhibition of old measuring instruments, computer components, photos. You can see how our Institute was created, how science was conducted there, what instruments were used, and with what devices the calculations were made. The exhibition is located in the building, built at IFJ and operating since 2000, the cyclotron AIC144, in rooms that are themselves the history of the Institute. Everyone interested in history is invited to a trip into the past and present

Lista laboratoriówKoordynator wydarzenia

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101061168 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”