Naukowe podchody i inne gry

Gra terenowa "NAUKOWE PODCHODY" - Outdoor game

* Od 13 lat, wymagana rejestracja w punkcie przed wejściem do budynku głównego; gra drużynowa dla 3-4 osób

Godziny 17:00-21:00, teren IFJ PAN (przewidywany czas trwania 40-60 minut)

Gra terenowa utrzymana w konwencji „gry miejskiej” osnuta wokół praw i zjawisk fizycznych spotykanych w codziennym życiu zorganizowana na terenie IFJ PAN. Uczestnicy zostaną wyposażeni w mapę Instytutu oraz aplikację mobilną, która pozwoli na dotarcie do zadań konkursowych. Prawidłowe rozwiązanie ujawni miejsce kolejnego zadania.
Na zwycięzców, którzy ukończą grę czekają nagrody.
W tej edycji przygotowaliśmy dla Państwa wersję multimedialną gry. Do uczestnictwa potrzeby będzie smartfon z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu.

A special place for children and others, where participants will be able to build simple models of physical devices (such as: spectroscope, hovercraft, periscope, kaleidoscope) and take them home. Participants will learn how the devices made by them work. We hope it will awaken their curiosity in further exploring the world. In addition, you will be able to try your hand at the role of a constructor of interesting buildings made of blocks. There are prizes for the most agile constructors.

Pokój Zagadek - Escape room

* Od 16 lat, rejestracja w punkcie przed wejściem do budynku głównego; gra drużynowa dla 3-4 osób

Godzina: 16:00-21:00, przyziemie budynku 0, co pół godziny; czas trwania gry: 30 min (+5 na dojście)

Profesor W. Spaniały egzaminuje w bardzo nietypowy sposób: wystarczy podać mu karteczkę z odpowiednią oceną. Jest tylko jeden kruczek - karteczki są schowane w skrzynkach, do których otwarcia konieczne jest posiadanie kodu. Każda kolejna ocena (3, 4, 5), to nowe zagadki (oparte o efekty fizyczne) do rozwiązania. Jaką ocenę zdołacie uzyskać? Macie tylko pół godziny! Zwycięzców czekają nagrody.

Professor W. Spaniały examines in a very unusual way: it is enough to give him a piece of paper with the appropriate grade. There is only one catch - the cards are hidden in boxes, the opening of which requires a code. Each subsequent assessment (3, 4, 5) is a new puzzle (based on physical effects) to be solved. What grade will you be able to get? You only have half an hour! Prizes await the winners.

POKER NAUKOWCÓW (POKER OF SCIENTISTS)

Godziny: 16:00-21:00, przyziemie budynku 0, co pół godziny; czas trwania gry: 30 min, Budynek nr 0, poziom 0

Poker naukowców to quiz wiedzy ogólnej prowadzony z wykorzystaniem kart i żetonów, w którym uczestnicy licytują możliwość odpowiedzi na pytania z zakresu nauk ścisłych, działalności Instytutu, nauk społecznych, kultury i hobby. Między kolejnymi rundami licytacji, na stole pojawiają się karty, zawężając zakres tematyczny pytania (np. pierwsza karta: kultura, druga karta: muzyka; trzecia karta: polska muzyka popularna;). Zwycięzca licytacji odpowiada na pytanie, którego stopień trudności zależy od niejawnej dla innych graczy karty otrzymanej na początku rozdania.
Rozgrywka składa się z wielu rozdań i jest ograniczona czasowo. Zwycięzcą zostaje gracz, który w momencie zakończenia gry ma najwięcej żetonów. Zwycięzca każdej rozgrywki otrzyma nagrodę. Czujesz się dobry w naukach ścisłych? A może lepiej znasz świat Internetu lub sportu? Tutaj Ty wybierasz na jakie pytania odpowiadasz. Zachowaj pokerową twarz I zmierz się z innymi!

Poker of scientists is a general knowledge quiz with cards and chips. Participants bid for the possibility of answering questions in the field of science, the Institute's activities, social sciences, culture and hobbies. Between biding rounds cards appear on the table narrowing the scope of the question (e.g. first card: culture, second card: music; third card: Polish popular music;). The winner of the biding answers the question. Difficulty level depends on the own secret card received at the beginning of the hand.
The game consists of multiple hands and is limited in time. The player with the most chips at the end of the game will receive a prize.
Are you good at science? Or maybe you know the world of the Internet or sports better? Here you choose what questions you answer. Keep a poker face and challenge others!

Quiz – „Zmierz się z Fizyką”

Godziny: 15:20, 17:20, 19:30, Budynek nr 0, poziom -1

Konkurencja, podczas której ochotnicy zmierzą się ze sobą w rozwiązywaniu zagadek fizycznych. Przewidziane nagrody. Quiz zostanie przeprowadzony za pośrednictwem platformy Kahoot. Prosimy o wcześniejsze zainstalowanie aplikacji Kahoot na własnym telefonie. Instrukcja zostanie dołączona w późniejszym terminie.

Competition, during which volunteers will face each other in solving physical puzzles. Planned prizes. The quiz will be conducted via the Kahoot platform. Please install the Kahoot application on your own phone in advance. The manual will be attached at a later date.

Piwniczka KONSTRUKTORA – Constructor’s Cave

(14:00-20:00) Budynek 0, poziom -1

Specjalne miejsce dla dzieci i nie tylko, gdzie uczestnicy będą mogli zbudować proste modele urządzeń fizycznych (takie jak: spektroskop, poduszkowiec, peryskop, kalejdoskop) i zabrać je do domu. Uczestnicy dowiedzą się jak działają wykonane przez nich urządzenia. Mamy nadzieję, że rozbudzi to ich ciekawość w dalszym poznawaniu świata.

A special place for children and others, where participants will be able to build simple models of physical devices (such as: spectroscope, hovercraft, periscope, kaleidoscope) and take them home. Participants will learn how the devices made by them work. We hope it will awaken their curiosity in further exploring the world. In addition, you will be able to try your hand at the role of a constructor of interesting buildings made of blocks. There are prizes for the most agile constructors.

Warsztaty Młodego Inżyniera - YOUNG ENGINEER WORKSHOPS

* Obowiązkowa rejestracja - szczegóły

Budynek nr 5, poziom 1, Sala Studium Doktoranckiego

Uczestnicy warsztatów poprzez budowę prostych urządzeń będą mogli przekonać się jak one działają. Prowadzący omówią zjawiska fizyczne wykorzystane w tych urządzeniach. Po skończonych zajęciach zbudowane urządzenia można będzie zabrać do domu.

Workshop participants will be able to see how they work by building simple devices. The lecturers will discuss the physical phenomena used in these devices. After the classes are finished, the devices you have built can be taken home. Workshop topics will be announced at a later date. Registration for the Workshops is obligatory.

Kosmiczne warsztaty - SPACE WORKSHOPS

Godziny: 20:35 – 21:20, Budynek 0, poziom -1

Zapraszamy wszystkich przyszłych astronautów, marzycieli o podróżach kosmicznych oraz fascynatów kosmosem na kosmiczne warsztaty konstrukcyjne. Jaki mamy plan? Dowiemy się kilku faktów i ciekawostek o wyprawach kosmicznych. Wykorzystamy także kilka domowych przedmiotów do stworzenia kosmicznej misji statkiem kosmicznym lub marsjańskim łazikiem.
Zajęcia będą skróconą wersja warsztatów z projektu „Namiot Młodego Naukowca”.

We invite all future astronauts, space travel dreamers and space enthusiasts to space construction workshops. What's our plan? We will learn some facts and curiosities about space expeditions. We will also use some household items to create a space mission with a spaceship or a Martian rover.
The classes will be a shortened version of the workshops from the "Young Scientist's Tent" project.
Koordynator wydarzenia

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101061168 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”