Pokazy i prezentacje

Pokazy doświadczeń fizycznych, prezentacja oddziałów Instytutu oraz wykładów popularnonaukowych

„Triki fizyki” – Physics tricks

* Obowiązkowa rejestracja - szczegóły

Godziny: 14:30, 16:30 i 18:45, Budynek nr 5, poziom 1, Aula IFJ PAN

Pokaz eksperymentów fizycznych,w których przyroda odsłania swoje magiczne oblicze. Prowadzący pokazy omówią w przystępny sposób przedstawione doświadczenia. Wspólnie znajdziemy odpowiedzi na pytania dotyczące pokazów. Dla aktywnych podczas pokazów będą czekały nagrody. Rejestracja na Pokazy jest obowiązkowa.

A show of physical experiments in which nature reveals its magical face. The presenters of the demonstrations will discuss the presented experiences in an accessible way. Together we will find answers to questions about the shows. There will be prizes for those who are active during the shows. Registration for the Show is obligatory.

Alicja w krainie cząstek - ALICE IN THE PARTICLES LAND

https://www.youtube.com/watch?v=31s8jix2omo

* Obowiązkowa rejestracja na miejscu w dniu 29 września w recepcji od godz. 14:00

* grupy max. 20 osób, Wymagana rejestracja na miejscu w recepcji

Godziny: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, Parter w budynku 0

Jaka materia wypełniała Wszechświat zaraz po Wielkim Wybuchu? Czy taka sama materia znajduje się we wnętrzu gwiazd neutronowych? Na takie pytania próbują odpowiedzieć naukowcy z eksperymentu ALICE przy LHC. Zapraszamy do obejrzenia pracy detektora ALICE z bliska przez wirtualne okulary. Życzymy dobrej zabawy!

Have you seen particles 1013 times smaller than the diameter of a hair, or particles that live 10-20 seconds? What does antimatter look like? Come and see the virtual world of particles through special glasses.

FIZYKA OGNIA

FIZYKA OGNIA – WPROWADZENIE

Godzina: 19:50, Aula IFJ PAN

Ogień - skąd się bierze? Czy jest bezpieczny? Czy możemy nad nim zapanować?
Zapraszamy na krótki wykład z pokazem doświadczeń.

FIZYKA OGNIA – POKAZ FIRE-SHOW – Physics of the fire

Godzina: 20.00, wejście główne IFJ PAN

Fascynująca opowieść o fizyce ognia, ilustrowana spektakularnym pokazem 'ogień, taniec - dwa żywioły'.
To wszystko w wykonaniu znamienitej grupy tetralnej NAM-TARA. Zapraszamy na niesamowite widowisko!
Na krótkie wprowadzenie do fizyki ognia zapraszamy o 19:50 na Aulę.

Fire - where does it come from? is it safe? Can we control it? You will be able to get answers to these questions during a fascinating story about the physics of fire, illustrated with a spectacular show 'fire, dance - two elements'. It's all performed by the eminent theater group NAM-TARA. We invite you to an amazing show!
Short introduction will be at 19.50 in the Aula.

Pod chmurką

Godziny 14:00 – 22:00, namioty usytuowane przed głównym budynkiem Instytutu

Namioty Oddziałów naukowych IFJ PAN - Prezentacja dokonań głównych działów IFJ PAN w namiotach ustawionych na wolnym powietrzu. Spotkania z naukowcami, prezentacje eksperymentów fizycznych.

Tents of IFJ PAN Scientific Departments - Presentation of the achievements of the IFJ PAN main departments in tents set up in the open air. Meetings with scientists, presentations of physical experiments.

Podsłuchiwanie satelitów - EAVESDROPPING ON SATELLITES

https://www.youtube.com/watch?v=5VnHYNyua4U&t=36s

Nasłuchiwanie oraz rejestracja zdjęć z satelitów pogodowych przelatujących nad IFJ PAN przy pomocy prostej karty telewizyjnej do komputera oraz kawałka drutu jako anteny. Będziemy również śledzić sygnały nadawane z samolotów przelatujących wokół Krakowa.

Eavesdropping on satellites - Eavesdropping and recording of photos from weather satellites flying over IFJ PAN using a simple TV card for a computer and a piece of wire as an antenna. We will also follow signals from planes flying around Krakow.


Pogadajmy o fizyce

Wstrzymał słońce, ruszył ziemię – czyli słów kilka o Mikołaju Koperniku (Stopping the Sun to Move the Earth - a few words about Copernicus)

* Obowiązkowa rejestracja na miejscu w dniu 29 września w recepcji od godz. 14:00.

Godzina: 15:30, Budynek nr 5, poziom 1, Aula IFJ PAN

Kopernik wielkim astronomem był, ale to było jego hobby. Głównie zajmował się zarządzaniem dobrami kościelnymi, jako kanonik warmiński. Był człowiekiem wielu talentów i w trakcie wielu studiów zdobył rozległą wiedzę z zakresu matematyki, medycyny, prawa, filozofii i teologii. Podczas wykładu poznamy jego życiorys, odkrycia astronomiczne i rewolucyjną teorię heliocentryczną, która zmieniła nasze rozumienie wszechświata. Krok po kroku dostrzeżemy, jak dzięki Kopernikowi ludzkość zaczęła rozumieć, że Ziemia nie jest wyjątkowa, a nasza planeta i inne ciała niebieskie są częścią większej układanki kosmicznej. Dzięki tym nowatorskim ideom, Kopernik stał się jedną z kluczowych postaci, które przyczyniły się do narodzin nowoczesnej astronomii i fizyki. Jego dziedzictwo trwa do dziś, inspirując kolejne pokolenia naukowców do poszukiwań wiedzy o wszechświecie. Zapraszamy na wykład, który przybliży nam fascynującą historię i osiągnięcia Mikołaja Kopernika, człowieka, który wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię.

Copernicus was a great astronomer, but it was his hobby. He mainly dealt with managing church properties as a canon of Warmia. He was a man of many talents and acquired extensive knowledge in mathematics, medicine, law, philosophy, and theology through various studies. During the lecture, we will learn about his biography, astronomical discoveries, and the revolutionary heliocentric theory that changed our understanding of the universe. Step by step, we will realize how thanks to Copernicus, humanity began to understand that Earth is not unique, and our planet and other celestial bodies are part of a larger cosmic puzzle. With these innovative ideas, Copernicus became one of the key figures that contributed to the birth of modern astronomy and physics. His legacy endures today, inspiring future generations of scientists to explore the mysteries of the universe. Join us for the lecture, which will bring us closer to the fascinating history and achievements of Nicolaus Copernicus, the man who set the Earth in motion and halted the Sun.

Reaktory SMR a Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) - SMR REACTORS AND THE POLISH NUCLEAR POWER PROGRAM (PPEJ)

* Obowiązkowa rejestracja na miejscu w dniu 29 września w recepcji od godz. 14:00.

Godzina: 17:45, Aula IFJ PAN

Małe reaktory modułowe (SMR) to temat ostatnio często obecny w przestrzeni medialnej i debacie publicznej. Często jednak pojawiają się niedokładne określenia pojęcia SMR. Wykład ma m.in. na celu próbę uporządkowania tych zagadnień i w konsekwencji lepszego zrozumienia problemu. Pojawienie się na rynku reaktorów SMR umożliwia inne spojrzenie na energetykę jądrową. SMR-ami interesują się eksporterzy technologii jądrowych, potencjalni importerzy a także prywatni inwestorzy. Zalety i szerokie możliwości zastosowania mogą spowodować, że ten nowy typ reaktorów odegra istotną rolę w projektach służących m.in. dekarbonizacji. W trakcie wykładu zostaną omówione różne znaczenia terminu SMR oraz historia rozwoju tego typu rozwiązań. Słuchacze zapoznają się z rozwojem i globalną sytuacją SMR-ów na świecie oraz z możliwościami wykorzystania energii jądrowej z takich reaktorów w aspekcie energetycznym i cieplnym. Ważnym aspektem jest ekonomia SMR-ów i bariery ich wejścia na rynek. Omówione zostaną też zagadnienia reaktorów SMR w kontekście Polskiego Programu Energetyki Jądrowej.

Small Modular Reactors (SMRs) have recently been a topic often present in the media space and public debate. However, there are often inaccurate definitions of the term SMR. The lecture includes aimed at trying to organize these issues and, consequently, to better understand the problem. The appearance of SMR reactors on the market offers a different perspective on nuclear energy. SMRs are of interest to exporters of nuclear technologies, potential importers as well as private investors. The advantages and wide range of applications may cause this new type of reactors to play an important role in projects for, among others, decarbonization. During the lecture, various meanings of the term SMR and the history of the development of this type of solutions will be discussed. The audience will learn about the development and global situation of SMRs in the world and about the possibilities of using nuclear energy from such reactors in terms of energy and heat. An important aspect is the economy of SMRs and barriers to their entry into the market. The issues of SMR reactors in the context of the Polish Nuclear Energy Program will also be discussed.

Perfekcyjny Naukowiec - Perfect Scientist

* Obowiązkowa rejestracja na miejscu w dniu 29 września w recepcji od godz. 14:00.

Godzina: 20.30, Aula IFJ PAN

Wychodząc na obiad, dajemy polecenie Perfekcyjnemu Naukowcowi by rozwiązał nurtujący nas bardzo trudny problem z fizyki teoretycznej. Po powrocie maszyna dokładnie i przystępnie tłumaczy nam poszczególne kroki znalezionego oryginalnego rozwiązania…
Mrzonki czy najbliższa przyszłość? W tej pogadance omówię korzyści i zagrożenia stosowania Sztucznej Inteligencji w nauce.

Going out to lunch, we give instructions to the Perfect Scientist to solve a very difficult problem in theoretical physics. When we return, the machine carefully and accessibly explains to us the various steps of the original solution found... A pipe dream or the near future? In this talk, I will discuss the benefits and risks of using Artificial Intelligence in science.

Kanapa Fizyków - Physicists couch „Po co nam naukowcy?”

https://www.youtube.com/watch?v=OaQU7Yxmvzw

Godzina: 21:30, Aula IFJ PAN

Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów znanych z naszego youtubowego programu "Kanapa Fizyków". Kiedy cały Kraków zostaje opanowany przez akademicką społeczność w czasie Małopolskiej Nocy Naukowców, nasuwa się jedno pytanie: po co to wszystko? Jaką wartość ma dziś praca naukowa, kiedy sztuczne inteligencje tak szybko się rozwijają i atakują kolejne strefy pracy twórczej? Czy świat potrzebuje jeszcze do czegoś naukowców? W naszej debacie pokażemy, jaka jest prawdziwa wartość myślenia naukowego, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdy media wciąż mamią nas nagłówkami i niepotwierdzonymi plotkami, na przykładzie takich tematów jak zmiany klimatu i nowe źródła energii.
Gorąco zapraszamy do wziecia udziału w dyskusji!

"Why do we need scientists?"
A discussion panel with experts known from our YouTube program "Kanapa Fizyków". When the entire Kraków is taken over by the academic community during the Małopolska Scientists' Night, one question arises: what is it all for? What is the value of scientific work today when artificial intelligence is developing so quickly and attacking new areas of creative work? Does the world still need scientists for anything? In our debate, we will show what the true value of scientific thinking is, especially in today's world, when the media still deceives us with headlines and unconfirmed rumors, using topics such as climate change and new energy sources as an example.

Kino Młodego Fizyka

Godziny: 14:00-20:00, Budynek 0, poziom -1

Krótkie filmy przedstawiające ciekawe zagadnienia fizyczne wraz z omówieniem. Filmy przygotowane przez uczestników konkursu w ramach projektu "Fizyka Kluczem do rozumienia Świata".

Films made by our scientists about physics and more. We invite you to our intimate cinema for a moment of relaxation.

TAJEMNICE NADPRZEWODNIKÓW - SECRETS OF SUPERCONDUCTORS

Godziny: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, Budynek 26

Prezentacja multimedialna połączona z pokazem.

W trakcie prezentacji zostaną omówione podstawowe zagadnienia dotyczące oporu elektrycznego i zostaną przedstawione nadprzewodniki – zdumiewające materiały o zerowym oporze elektrycznym. Słuchacze dowiedzą się jakie materiały i w jakich warunkach mogą przejść w stan nadprzewodzący oraz jakie są możliwości zastosowań nadprzewodników. Prezentacja zakończy się pokazem lewitacji nadprzewodnikowej.

Max grupy 10 osób.

Obowiązkowa rejestracja na miejscu w dniu 29 września w Recepcji od godz. 14:00.

Świat oczami fizyka

Godzina: 14:00-22:00, korytarz w głównym budynku

Artystyczna wizja świata uchwycona w malarstwie naszych naukowców.Koordynator wydarzenia

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101061168 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”