Interdyscyplinarne Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych Polskiej Akademii Nauk

Umowa o utworzeniu Centrum została zawarta 04.11.2011 r. na czas nieokreślony.

Uchwała 1/2011 Prezydium ICNFCM o poszerzeniu składu Centrum z dn. 20.12.2011.

Uchwała nr 67/2011 Prezydium PAN o utworzeniu Centrum Polskiej Akademii Nauk pod nazwą "Interdyscyplinarne Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych (ICNFCM)" – została podjęta 15.12.2011.

Opinia Rady Kuratorów Wydziału III PAN z dnia 04.01.2012 zatwierdziła wybór na Przewodniczącego Centrum ICNFCM na kadencję 4 lat – prof. dr hab. Marka Jeżabka

Zakres działania:
interdyscyplinarne prace badawczo-rozwojowe w zakresie fizyki i biofizyki, fizjologii i medycyny, chemii i biochemii, farmakologii i biotechnologii, oraz nauk pokrewnych.

Wykaz jednostek:

  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
  • Instytut Farmakologii PAN, Kraków
  • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków
  • Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie