Neutrony dla Polskiej Nauki (dawniej ILLPL) - Konsorcjum instytucji prowadzących badania podstawowe i aplikacyjne wykorzystaniem wiązek neutronów z reaktora jądrowego w Instytucie Max von Laue - Paul Langevin w Grenoble (ILL)

Porozumienie podpisano 26.04.2006 r.

Neutrony dla Polskiej Nauki (dawniej ILLPL) - jest to konsorcjum polskich instytucji naukowych i badawczych zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych podstawowych i aplikacyjnych przy pomocy technik rozpraszania neutronów, a także badań naukowych w zakresie fizyki jądra atomowego przy pomocy neutronów w Instytucie Max von Laue - Paul Langevin w Grenoble (ILL).

Konsorcjum koordynuje Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Konsorcjum powstało 26 kwietnia 2006 roku jako reprezentant polskich instytucji i zespołów badawczych starających się o członkostwo Polski w Instytucie Max von Laue-Paul Langevin (ILL), w Grenoble. Podczas podpisywania umowy z ILL na dwuletni przejściowy okres członkostwa (partnerstwa naukowego) Konsorcjum ILLPL stało się stroną tej umowy i reprezentuje w ILL wszystkich, także zatrudnionych w instytucjach spoza Konsorcjum, polskich naukowców wykorzystujących do badań wiązki neutronów.

ILL jest światowym liderem w dziedzinie nauki i technologii neutronowej. Do dyspozycji eksperymentatorów oferuje najsilniejszy strumień neutronów z wysokostrumieniowego reaktora badawczego HFR oraz około 40 wysoko wyspecjalizowanych instrumentów badawczych o unikalnych możliwościach i najwyższej doskonałości.

W skład Konsorcjum wchodzą:

 1. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Kraków (koordynator)
 2. Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  • Wydział Metali Nieżelaznych
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 3. Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego
  • Wydział Chemii
 4. Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  • Instytut Fizyki Doświadczalnej
 5. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  • Wydział Chemii
 6. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
  • Wydział Fizyki
 7. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków
  • Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego
 8. Akademia Podlaska, Siedlce
  • Instytut Chemii
 9. Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk
 10. Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 11. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
 12. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
  • Instytut Fizyki Doświadczalnej
 13. Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 14. Politechnika Warszawska
  • Wydział inżynierii Materiałowej
 15. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk<
 16. Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

Organami konsorcjum są:

 1. Koordynator
 2. Rada Zarządzająca
  • W skład Rady Zarządzającej wchodzą kierownicy wszystkich podmiotów reprezentowanych w składzie Konsorcjum lub osoby delegowane przez tych kierowników. Każdy z podmiotów posiadających osobowość prawną wchodzący w skład Konsorcjum desygnuje do Rady Zarządzającej jednego przedstawiciela. Powyższe nie dotyczy Uczelni, które desygnują do Konsorcjum przedstawicieli w liczbie odpowiadającej liczbie Wydziałów danej Uczelni reprezentowanych w Konsorcjum.
  • Na czele Rady Zarządzającej stoi Przewodniczący Rady. Funkcję Przewodniczącego Rady pełni 3. przedstawiciel Koordynatora Konsorcjum.
  • Rada Zarządzająca pełni funkcję: kontrolną i zarządzającą, a w szczególności:
   • wypracowuje i zatwierdza program merytoryczny działania Konsorcjum,
   • ustala zasady wykorzystania i podziału środków finansowych oraz majątku i wartości własności intelektualnych, uzyskanych w wyniku prowadzonej działalności Konsorcjum,
   • nadzoruje działalność Konsorcjum,
   • zatwierdza zmiany treści Porozumienia o Ustanowieniu Konsorcjum,
   • podejmuje decyzje o usunięciu oraz przyjęciu nowego uczestnika Konsorcjum,
   • inicjuje wszelkie inne działania dla pozyskania środków finansowych dla Konsorcjum,
   • podejmuje decyzję o rozwiązaniu Konsorcjum.