Porozumienie powołujące do życia Międzyregionalny Klaster Innowacyjnych Technologii "MINATECH" podpisane zostało 22 lutego br. w Krakowie przez przedstawicieli czterech województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, a także rektorów wyższych uczelni, przedstawicieli instytutów naukowych, prywatnych firm oraz instytucji otoczenia biznesu w tych regionach; w sumie 21 podmiotów(m.in. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Krakowski Park Technologiczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Śląska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN). Koordynatorem projektu jest Politechnika Krakowska.

MINATECH" powołany został w celu wzmocnienia efektu współdziałania przedsiębiorstw zaawansowanych w technologii branży inżynierii medycznych, mikrotechnologii i
nanotechnologii, władz samorządowych, uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i regionalnych agencji rozwoju poprzez realizację wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych.

Dla Małopolski "MINATECH" będzie jednym z narzędzi realizacji polityki Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 - 2013 "Rozwój innowacji oraz nowoczesnych technologii". Działalność Klastra jest finansowana głównie ze środków pochodzących z realizowanych projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projektów z funduszy strukturalnych, projektów w ramach programów UE oraz bezpośrednich umów z podmiotami gospodarczymi.