POMOST - Optimization of patient and personnel dosimetry in radiology

Projekt jest realizowany przez zespół badaczy Instytutu Fizyki Jądrowej PAN na podstawie umowy nr POMOST/2010-2/6, zawartej pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej PAN a kierownikiem projektu panią dr Renatą Kopeć oraz Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, realizującej projekt z działania 1.2 Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem ogólnym projektu jest poprawa dozymetrii promieniowania jonizującego w radiologii, a w konsekwencji zmniejszenie narażenia na promieniowanie pacjentów i personelu. Ulepszenia w dozymetrii zostaną osiągnięte poprzez testowanie i wprowadzanie w rutynowych działań nowych typów dozymetru, poprzez zwiększenie dokładności pomiarów i obliczeń poprawy kalibracji dozymetrów stosowanych w diagnostyce promieniowania.

Czas realizacji projektu został wyznaczony od czerwca 2011 do maja 2013 roku, a cały projekt został podzielony na kolejne zadania:

  • Badanie i wprowadzenie do rutynowych działań nowych dozymetrów do pomiarów dawki dla soczewek oczu, KM (3)
  • Ocena dawki i rozwój metod kalibracji dozymetrów stosowanych w tomografii komputerowej (CT) i radiologii interwencyjnej (IR).
  • Zastosowanie dwuwymiarowej (2-D) Folii TLD do dozymetrii w radiologii
  • Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego