Zamówienia poniżej 130 000 zł

Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora IFJ PAN - wprowadzenie Regulaminu postępowania konkursowego oraz zawierania umów na dostawy, usługii roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowejim. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych