<IMG SRC="navi.gif" WIDTH=160 HEIGHT=440 usemap="#navi" BORDER=0> Rozpady cząstek i anihilacje     Rozpad beta neutronu


Neutron (udd) rozpada się na proton (uud), elektron i antyneutrino. Jest to rozpad beta neutronu. (Pojęcie "promieni beta" odnosi się do elektronów w rozpadach jądrowych, ponieważ początkowo fizycy nie wiedzieli, że są to elektrony!).

  • Rys. 1: Neutron (ładunek=0) zbudowany jest z trzech kwarków: górnego i dwóch dolnych.
  • Rys. 2: Jeden z kwarków dolnych zamienia się w kwark górny. Ponieważ kwark dolny ma ładunek -1/3, a kwark górny 2/3, więc cząstką pośredniczącą w tym procesie musi być cząstka wirtualna W- o ładunku -1 (w ten sposób ładunek jest zachowany!)
  • Rys. 3: Świeżo utworzony kwark górny uwalnia się od emitowanej cząstki W-. Neutron zamienił się teraz w proton (uud).

  • Rys. 4: Z bozonu wirtualnego W- wyłania się elektron i antyneutrino.
  • Rys. 5: Proton, elektron i antyneutrino oddalają się od siebie.

Stany pośrednie tego procesu zachodzą w czasie jednej miliardowej jednej miliardowej jednej miliardowej (10-27s) sekundy i nie mogą być obserwowane.