Regulamin Rady Pracowników
w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.), Rada Pracowników w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk uchwaliła następujący regulamin, określający organizację pracy oraz szczegółowy tryb i zasady jej funkcjonowania:

Przepisy ogólne
§1

1. Rada pracowników, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) oraz postanowień niniejszego regulaminu.

2. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.

3. Rada może realizować swoje zadania wykorzystując dostępną w Instytucie drogę komunikacji elektronicznej.

§2

1. Rada składa się z 7 członków.

2. Podczas pierwszego posiedzenia Rada wybiera większością głosów (więcej głosów "za" niż głosów "przeciw", bez możliwości wstrzymania się od głosu) przewodniczącego i sekretarza.

3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia i kieruje pracami Rady, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego inny członek Rady.

4. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące, chyba że zachodzi konieczność odbycia posiedzenia dodatkowego lub w terminie innym niż planowany.

5. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, oprócz sytuacji określonych w §2 pkt 4, także na pisemny wniosek:

a) dwóch członków Rady,

b) Pracodawcy.

6. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady powinien zawierać proponowany porządek obrad.

7. W przypadkach określonych w ust. 5 posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od doręczenia wniosku osobie uprawnionej do zwołania posiedzenia Rady, chyba że z wnioskodawcą zostanie uzgodniony inny termin, w szczególności gdy przygotowanie posiedzenia wymaga uzyskania dodatkowych informacji od Pracodawcy lub pomocy eksperta.

8. Sekretarz Rady odpowiedzialny jest za stronę organizacyjną, m.in. organizuje posiedzenia, spisuje protokół z obrad.

9. Uchwały w sprawach porządkowych i organizacyjnych Rada podejmuje zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.

10. Głosowanie jest jawne.

11. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek co najmniej jednego członka Rady.

Obowiązki Rady i jej członków

1. Obowiązkiem członka Rady jest udział w posiedzeniach Rady. O nieobecności na posiedzeniu członek Rady powinien w miarę możliwości zawiadomić osobę zwołującą posiedzenie.

2. Każdy członek Rady może przedstawić zdanie odrębne, które należy przekazać Pracodawcy.

Organizacja posiedzeń Rady

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Instytutu.

2. Co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem przewodniczący Rady przedstawia członkom Rady i Pracodawcy program posiedzenia.

3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady może się odbywać w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu, jak i drogą elektroniczną.

4. Każdy członek Rady może zgłosić przewodniczącemu wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.

5. Dla ważności posiedzenia Rady konieczne jest uczestnictwo co najmniej czterech jej członków.

6. Na początku posiedzenia Rada przyjmuje porządek obrad i zatwierdza protokół z poprzedniego posiedzenia.

7. Na posiedzeniu Rady może być zaproszony przedstawiciel/przedstawiciele Pracodawcy, a także inne osoby.

Protokół z posiedzenia Rady

1. Protokół jest przekazywany drogą elektroniczną członkom Rady przed posiedzeniem na którym ma nastąpić jego zatwierdzenie.

2. Protokół Rady powinien zawierać:

a) numer kolejny w ramach danego roku kalendarzowego,

b) datę i miejsce posiedzenia,

c) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu,

d) porządek obrad,

e) treść przyjętych opinii i uchwał w sprawach porządkowych z podaniem większości, jaką zostały przyjęte,

f) wnioski i zdania odrębne, jeżeli wniesiono o ich zaprotokołowanie,

3. Do protokołu należy dołączyć dokumenty i materiały rozpatrywane na posiedzeniu.

4. Pod zatwierdzonym przez Radę protokołem podpisują się obecni na posiedzeniu członkowie Rady.

5. Za zgodą wszystkich członków Rady przebieg posiedzeń może być utrwalony przy użyciu technicznych środków zapisu dźwięku i/lub obrazu.

Postanowienia końcowe

1. Dokumenty oraz informacje uzyskane od Pracodawcy, analizy i wnioski ekspertów, a także protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Instytutu w pomieszczeniu 4301

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2015 roku na mocy uchwały Rady podjętej 18 maja 2015 roku.