Postępowania habilitacyjne

1. Postępowania habilitacyjne na podstawie przepisów ustawy:

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84 poz. 455)


dr Edyta Łokas

Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Badanie obiegu pierwiastków promieniotwórczych w lądowym środowisku Arktyki przy wykorzystaniu metod spektrometrii jądrowej


dr Olga Shekhovtsova

Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Analiza oddziaływań hadronowych w procesie anihilacji e+ e- przy niskich energiach oraz w procesach rozpadów leptonów τ w modelu zainspirowanym teorią chiralną


dr Ewa Stanecka

Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Commissioning, operations and monitoring of the large scale tracking system for the ATLAS experiment


Zakończone »2. Przewody habilitacyjne na podstawie przepisów ustaw:


3. Stopnie doktora habilitowanego nadane przez IFJ PAN »