Postępowania habilitacyjne

1. Postępowania habilitacyjne na podstawie przepisów ustawy:

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84 poz. 455)


dr Łukasz Laskowski

Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Materiały inżynierskie oparte na porowatych matrycach krzemionkowych zaprojektowane do zastosowań biomedycznych i w urządzeniach IT - synteza i charakterystyka


dr Ludovico Minati

Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Elektroniczne sieci chaotycznych oscylatorów jako fizyczne modele zjawisk emergentnych w dynamice neuronowej


dr Janusz Lekki

Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Rozwój metod mikrowiązki protonowej i mikrowiązki promieniowania X w IFJ PAN


dr Małgorzata Kąc

Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Wpływ kontrolowanej modyfikacji struktury i morfologii planarnych i liniowych nanostruktur metalicznych na ich własności magnetyczne na przykładzie wielowarstw Fe/Cr i nanodrutów Co


Zakończone »2. Przewody habilitacyjne na podstawie przepisów ustaw:


3. Stopnie doktora habilitowanego nadane przez IFJ PAN »