Postępowania habilitacyjne

1. Postępowania habilitacyjne na podstawie przepisów ustawy:

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84 poz. 455)


dr Olga Shekhovtsova

Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Analiza oddziaływań hadronowych w procesie anihilacji e+ e- przy niskich energiach oraz w procesach rozpadów leptonów τ w modelu zainspirowanym teorią chiralną


dr Marcin Chrząszcz

Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Searches for New Physics effects in b → sl-l+ transitions


dr Ewa Stanecka

Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Commissioning, operations and monitoring of the large scale tracking system for the ATLAS experiment


dr Ewa Mandowska

Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Właściwości spektralne termoluminoforów - metody eksperymentalne i analiza


dr Mirosław Gałązka

Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Charakterystyka przemian fazowych i dynamiki molekularnej materiałów polarnych


dr Łukasz Laskowski

Tytuł rozprawy habilitacyjnej
Materiały inżynierskie oparte na porowatych matrycach krzemionkowych zaprojektowane do zastosowań biomedycznych i w urządzeniach IT - synteza i charakterystyka


Zakończone »2. Przewody habilitacyjne na podstawie przepisów ustaw:


3. Stopnie doktora habilitowanego nadane przez IFJ PAN »