Klauzula informacyjna dla praktykanta (umowa dwustronna uczelnia - IFJ)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z ustawami: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Prawo atomowe i Kodeks pracy – w celu odbycia praktyk studenckich oraz niezbędnych szkoleń,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 5 lat od roku następującego po roku zakończenia praktyk, zgodnie z instrukcją kancelaryjną IFJ PAN
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  - podmioty współpracujące w ramach współpracy naukowej oraz realizujące usługi dla IFJ PAN
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  - do usunięcia danych osobowych,
  - do ograniczenia przetwarzania danych,
  - do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w praktykach.