Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy uczestnictwa w konferencji),
  - art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu związanym z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej,
  - art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w przypadku wyrażenia zgody) w celu informowania o przyszłych wydarzeniach naukowych oraz opublikowania listy uczestników na stronie internetowej konferencji
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
  - podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  - podmioty współpracujące w ramach współpracy naukowej oraz realizujące usługi dla IFJ PAN,
  - w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. odbiorcami będą wszystkie osoby mające dostęp do internetu i opublikowanych tam list uczestników konferencji,
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane:
  - w celu prawidłowego zrealizowania i rozliczenia konferencji przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa,
  - w celu informowania o przyszłych wydarzeniach naukowych organizowanych przez IFJ PAN - do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie (w przypadku wyrażenia zgody na podst. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  - w celu publikacji listy uczestników na stronie internetowej konferencji – do czasu jej zakończenia (w przypadku wyrażenia zgody na podst. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  - do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - do usunięcia danych osobowych,
  - do ograniczenia przetwarzania danych,
  - do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do udziału w konferencji