Klauzula informacyjna dla użytkowników biblioteki

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit a - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do kontaktu w celu umożliwienia korzystania z zasobów biblioteki,
  - art. 6 ust. 1 lit c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą o bibliotekach z dnia 29 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018, poz. 574 t.j.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
  - podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  - podmioty współpracujące w ramach współpracy naukowej oraz realizujące usługi dla IFJ PAN,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane lub do momentu wycofania zgody, nie krócej jednak niż do momentu zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów,
 6. posiada Pani/Pan prawo do
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  - do ograniczenia przetwarzania danych,
  - do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - do usunięcia
  - do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
 7. podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową korzystania z zasobów biblioteki.