Klauzula informacyjna - monitoring

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem systemu monitoringu jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zw. z art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe oraz art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie IFJ PAN oraz nadzoru nad obecnością osób na terenie IFJ PAN i monitorowania dostępu do pomieszczeń
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
  - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni – teren IFJ PAN , z wyłączeniem monitoringu w budynku CCB – gdzie okres przechowywania może być dłuższy – do 90 dni,
 6. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
 8. Konsekwencją odmowy przekazania danych jest brak zgody na wejście lub wjazd na teren IFJ PAN.