Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w związku z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy – w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego,
  - art. 6 ust. 1 lit. a - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie oraz dane przetwarzane w kolejnych naborach.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
  - podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  - podmioty współpracujące w ramach współpracy naukowej oraz realizujące usługi dla IFJ PAN
 5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez 30 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji lub w przypadku udzielonej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach - 2 lata lub do momentu odwołania zgody,
 6. posiada Pani/Pan prawo do
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  - do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - do usunięcia danych osobowych,
  - do ograniczenia przetwarzania danych,
  - do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.