Klauzula informacyjna dla pracownika

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia w IFJ PAN,
 4. podstawą do przetwarzania danych osobowych pracowników jest:
  - art. 6 ust. 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 894),
  - art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – zgoda osoby w zakresie przetwarzania wizerunku, brzmienia głosu, wypowiedzi, prac autorskich,
 5. podanie danych jest obowiązkowe i konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane oraz dobrowolne w zakresie wizerunku,
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  - podmioty współpracujące w ramach współpracy naukowej oraz realizujące usługi dla IFJ PAN,
  - organizacje międzynarodowe oraz kraje trzecie w ramach współpracy naukowej (jeżeli pracownik będzie zaangażowany w taką współpracę)
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 przez okres 50 lat, a w przypadku pracowników naukowych bezterminowo,– okres przechowywania zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, a w pozostałych przypadkach do chwili cofnięcia zgody,
 8. posiada Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  - do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - do usunięcia danych osobowych,
  - do ograniczenia przetwarzania danych,
  - do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
 9. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.