Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia doktoranckie i doktorantów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu rekrutacji na studia doktorancie w związku z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554, z późn. zm.) w celach rekrutacji na studia trzeciego stopnia – doktoranckie, statystycznych i archiwalnych. Podany adres e-mail i numer telefonu służą ochronie Pana/Pani interesów i są niezbędne Komisji Rekrutacyjnej do szybkiego kontaktu. W przypadku przyjęcia na studia dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  - zawarcia umowy uczestnictwa w studiach doktoranckich,
  - realizacji zawartej umowy,
  - dokumentowania przebiegu studiów,
  - rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji dotyczących toku studiów,
  - przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, stypendiów doktoranckich,
  - przeprowadzanie badań losów zawodowych absolwentów (tylko w przypadku absolwentów).
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
  - podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  - podmioty współpracujące w ramach współpracy naukowej oraz realizujące usługi dla IFJ PAN
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat lub przez czas dochodzenia roszczeń związanych z przyjęciem na studia trzeciego stopnia - doktoranckie. Po przyjęciu na studia dane będą przechowywane przez okres trwania studiów oraz wieczyście w archiwum po ukończeniu studiów.
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  - do usunięcia swoich danych,
  - do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  - do ograniczenia przetwarzania danych,
  - do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
 7. podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże niezbędne w celu prowadzenia rekrutacji i odbywania studiów w Międzynarodowego Studium Doktoranckiego IFJ PAN.