Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

Co to jest naruszenie

Naruszenie ochrony danych osobowych – przypadkowy lub niezgodny z prawem incydent prowadzący do zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.

Każda osoba, która stwierdza lub podejrzewa naruszenie ochrony danych osobowych, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych (DPO) lub Administratora Danych Osobowych (ADO).

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

Pola oznaczone znakiem * są wymagane

Data wystąpienia naruszenia *

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – dpo@ifj.edu.pl, tel. 12/ 662 80 80.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia i udokumentowania okoliczności związanych z wystąpieniem w IFJ PAN naruszenia ochrony danych osobowych.
  4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego w szczególności z art. 33 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dotyczącego zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu Administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3 z uwzględnieniem okresu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.