Seminaria w roku 2013

10 stycznia 2013

"Rozwój i zastosowanie metod opartych na magnetycznym rezonansie jądrowym do badań mikroheterogennych układów złożonych"
dr Władysław Węglarz

7 lutego 2013

"Własnośœci magnetyczne klastrów atomów metali przejœciowych"
dr Piotr Błoński

21 lutego 2013

"Kominy kimberlitowe a egzotyczne formy materii"
prof. dr hab. Jerzy Mietelski

28 lutego 2013

"Analityka w ochronie atmosfery i klimatu Ziemi"
dr hab. Ireneusz ŒŚliwka

7 marca 2013

"Detektory diamentowe w diagnostyce plazmy termojądrowej"
dr hab. Krzysztof Drozdowicz

14 marca 2013

"Gaz w łupkach - różnorodne aspekty, poszukiwania, ocena, wydobycie"
prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna (Katedra Geofizyki, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)

28 marca 2013

"Badanie kolektywnych własności jąder atomowych w funkcji temperatury i spinu - wybrane aspekty"
dr Maria Kmiecik

4 kwietnia 2013

"Relacje pomiędzy strukturą, symetrią i widmem energetycznym kryształów w ramach koncepcji elementarnych pasm energetycznych"
dr Małgorzata Sznajder (Uniwersytet Rzeszowski)

18 kwietnia 2013

"Procesy dyfrakcyjne w wysokoenergetycznych zderzeniach protonów na akceleratorze LHC"
dr hab. Lidia Goerlich

25 kwietnia 2013

"Czy stała struktury subtelnej jest własnością przestrzeni? O kwantowej teorii liczby 137.035999..."
dr Łukasz Bratek

9 maja 2013

"100 lat fizyki niskich temperatur i nadprzewodnictwa"
prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński

16 maja 2013

"Krótka historia masy (czyli po co nam cząstka Higgsa)"
dr hab. Paweł Brueckman

23 maja 2013

"Chromodynamika kwantowa w warunkach ekstremalnych"
prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat

6 czerwca 2013

"Kaskady wieloskalowe w układach złożonych"
dr Paweł Oświęcimka

27 czerwca 2013

"Strumienie ciężkich kwarków przy energiach LHC: Model Standardowy i modele egzotyczne"
dr Marcin Kucharczyk

10 października 2013

"Phases of Strongly Interacting Matter - from Quarks and Gluons to Nuclei and Neutron Stars"
Prof. Wolfram Weise (ECT* Trento and Technical University of Münich)

17 października 2013

"Rozpoznać chorobę w oddechu - Badania chromatograficzne"
dr inż. Beata Grabowska-Polanowska

24 października 2013

"Decay Law in Quantum Mechanics and Quantum Field Theory"
prof. Francesco Giacosa (J.W. Goethe Universitaet, Frankfurt am Main)

14 listopada 2013

"Europejska fizyka cząstek elementarnych w perspektywie globalnej"
prof. dr hab. Agnieszka Zalewska

21 listopada 2013

"Poszukiwanie nowej fizyki w rozpadach mezonów B - od fabryk B do super fabryki B"
dr Andrzej Bożek

28 listopada 2013

"W stulecie modelu atomu Bohra - jak teoria kwantów zbłądziła pod strzechy"
dr hab. Andrzej Horzela

5 grudnia 2013

"Czy neutrina mogą nam coś powiedzieć na temat asymetrii między materią i antymaterią we wszechświecie?"
dr Tomasz Wąchała

19 grudnia 2013

"Struktura jąder bogatych w neutrony - badania z wiązkami stabilnymi i radioaktywnymi"
dr Wojciech Królas


Archiwum wczeœniejszych seminariów »